Komplementariteten i utvecklingssamarbetet

I utrikesministeriets ledning och styrning av utvecklingssamarbetet har principerna inte omfattats till alla delar. Det fanns brister i flera av ministeriets linjedragningar och instruktioner. Revisionens mål var att utreda hur Parisdeklarationens principer, i synnerhet biståndets komplementaritet, tillämpas i Finlands biståndspolitik och biståndssamarbete. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier