Ett framgångsrikt utvecklingssamarbete kräver även utvärdering av de långsiktiga effekterna

I november 2018 överlämnade Utrikesministeriet den första Utvecklingspolitiska resultatrapporten till riksdagen. I rapporten presenteras resultat av Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete 2015–2018. Statens revisionsverk har redan länge och upprepade gånger granskat utvecklingssamarbetet. I granskningarna har betonats bland annat vikten av att utvärdera effekterna av utvecklingssamarbetet samt transparensen i och samordningen av de understöd som riktas till utvecklingssamarbetet.

Utvecklingspolitiken är en del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Utvecklingssamarbetet är ett sätt att genomföra utvecklingspolitiken. Målet för utvecklingspolitiken är att avskaffa fattigdom och ojämlikhet och främja hållbar utveckling. För närvarande styrs genomförandet av politiken av statsrådets utvecklingspolitiska redogörelse från 2016.

Utvecklingssamarbetet har en viktig statsfinansiell roll. År 2017 uppgick användningen av anslagen för egentligt utvecklingssamarbete till cirka 570 miljoner euro. Användningen av anslagen har dock minskat betydligt under denna regeringsperiod. År 2015 uppgick användningen av anslagen för egentligt utvecklingssamarbete nämligen till cirka 940 miljoner euro.

Även om de utvecklingspolitiska resultaten har rapporterats i långa tider är Utrikespolitisk resultatrapport 2018 som överlämnats till riksdagen den första i sitt slag. Tidigare har riksdagen informerats om utvecklingspolitiken till exempel i form av en redogörelse från statsrådet. I resultatrapporten presenteras för första gången siffror sammanställda över program som genomförts på olika håll i världen. Enligt rapporten har Finland uppnått de utvecklingspolitiska målen relativt bra.

Utvecklingssamarbetet och de medel som använts till detta övervakas noggrant. Övervakningen görs av tjänstemän vid Utrikesministeriet och av externa experter på uppdrag av ministeriet. De externa experterna kan också utvärdera utvecklingssamarbetsprojekt. Medan övervakningen riktas särskilt till att understödet används på korrekt sätt, fokuserar utvärderingen på att reda ut utvecklingssamarbetets genomslagskraft. Utvecklingssamarbetet är en av de mest noggrant övervakade och utvärderade statliga funktionerna.

Statens revisionsverk granskar utvecklingssamarbetet enligt sin revisionsplan. Revisionsverket har granskat utvecklingssamarbetet regelbundet i årtionden. Under detta årtionde har utvecklingssamarbetet utvärderats vid fyra granskningar. Föremål för granskningarna har varit bland annat multilateralt utvecklingssamarbete och komplementaritet i utvecklingssamarbetet.

Revisionsverket har fäst uppmärksamhet vid att flera avdelningar vid Utrikesministeriet beviljar understöd för utvecklingssamarbete, vilket försvårar samordningen av verksamheten. Med tanke på hanteringen av helheten är det problematiskt att understödet fördelas på så många olika sakhelheter. En decentraliserad organisation äventyrar informationsspridningen och -hanteringen. För inriktningen och uppföljningen av verksamheten vore det viktigt att finansieringen är transparent. I den Utvecklingspolitiska resultatrapporten har uppmärksamhet fästs vid att Finland framöver bör fokusera på konsekventa teman och funktioner.

I resultatrapporten konstateras att en framgångsrik utvecklingspolitik kräver kontinuerliga ändringar och uppföljning av ny information om arbetsresultat. Detta är viktigt för ett framgångsrikt utvecklingssamarbete. Revisionsverket har därför betonat vikten av att utvärdera effekterna av utvecklingssamarbetet, i stället för att enbart rapportera om åtgärderna.

Utrikesministeriet delar in resultaten av utvecklingspolitiken och -samarbetet i direkta resultat, resultat på medellång sikt och effekter på lång sikt. Att presentera de direkta resultaten är relativt okomplicerat. Däremot är det mycket svårare att utvärdera effekterna på lång sikt eller genomslagskraften. Trots att det är svårt är dock utvärdering av genomslagskraften en ytterst relevant del av utvecklingssamarbetet. Genom noggranna utvärderingar av genomslagskraften erhålls information om vilka former av utvecklingssamarbete som fungerar bra. Därigenom går det att inrikta utvecklingsbiståndet på ett ändamålsenligt sätt.

Det är utmärkt och lovvärt att finansiärer utvärderar resultaten (och effekterna) av understödet med den intensitet som Utrikesministeriet gör. Utrikesministeriet är med sin rapportering och utvärdering av utvecklingssamarbetet ett föredöme bland de ministerier som förvaltar olika projektmedel.

 

Läs mer

Multilateralt utvecklingssamarbete

Humanitärt bistånd

Verksamheten vid Fonden för industriellt samarbete Ab (Finnfund)

Komplementariteten i utvecklingssamarbetet

kategorier