Polis-, tull och gränsbevakningsmyndigheternas samarbete

Huvudfrågan vid revisionen var att klarlägga hur de för PTG-samarbetet uppställda målsättningarna har uppnåtts i synnerhet ur effekternas synvinkel. Revisionen avsåg att kartlägga hur man i verksamheten har uppnått de uppställda målsättningarna, hur och med vilka mätare verksamheten och dess effekter har följts upp och utvärderats samt vilka hinder och utvecklingsbehov som föreligger i verksamheten. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier