Produktivitetsprogrammets verkställande och verkningar på justitieministeriets förvaltningsområde

På basis av revisionsmaterialet kan antas, att verkställandet av produktivitetsprogrammet framskrider i huvudsak planenligt på alla ministeriets ansvarsområden. Vid revisionen klarlades hur det produktivitetsprogram för staten som regeringen godkänt för åren 2007-2011 har verkställts på justitieministeriets förvaltningsområde. Huvudfrågan vid revisionen var, om verkställandet av produktivitetsprogrammet på justitieministeriets förvaltningsområde har varit ändamålsenligt. För detta klarlades för det första, på vilket sätt verkställandet har skett, och för det andra om de för programmets verkställande valda åtgärderna skapar förutsättningar att uppnå de produktivitetsmål som regeringen har uppställt i produktivitetsprogrammet. Dessutom söktes svar på frågan, hurudana verkningar verkställandet av produktivitetsprogrammet har haft på skötseln av de grundläggande uppgifterna på förvaltningsområdet. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier