Redogörelsen år 2004: Garnisionsstrukturen samt lednings- och förvaltningssystemet

Målet beträffande frigjorda omkostnader nåddes inte. Som helhet kan man bedöma att genomförandet av lednings- och förvaltningssystemet har ökat Försvarsmaktens fastighetsutgifter med 5,8 miljoner euro om året. Syftet med revisionen var att klarlägga hur Försvarsmakten har uppnått de mål som satts för den i redogörelsen samt i försvarsministeriets styrningsbrev och riksdagsbehandlingen av dessa. Vid revisionen jämfördes de mål som satts för ändringarna i garnisonsstrukturen samt lednings- och förvaltningssystemen med de faktiska kostnaderna och konsekvenserna för personalen. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier