Särskilda berättelse om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2020

Statens revisionsverk har granskat statsbokslutet och regeringens årsberättelse för 2020. Granskningen gällde huruvida statsbokslutet har upprättats enligt bestämmelserna och om budgeten och bestämmelserna om den har iakttagits. Dessutom granskade revisionsverket om regeringen i årsberättelsen har på föreskrivet sätt rapporterat om statsfinanserna och de offentliga finanserna samt om verksamhetens resultat.

Utifrån den redovisningsrevision som Statens revisionsverk har utfört kan det konstateras att statsbokslutet för år 2020 har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser. På basis av redovisningsrevisionerna vill revisionsverket ägna uppmärksamhet åt ordnande av den interna kontrollen och budgetefterlevnad.

Regeringens årsberättelse innehåller en redovisning av de relevanta föreskrivna ärendehelheterna. Rapporteringen om utfallet av de centrala målen i regeringsprogrammet är omfattande. Redogörelsen över de sociala effektmålen i budgetpropositionen är tillräcklig. Målen har dock satts upp på ett otydligt sätt och användningen av indikatorer är begränsad, vilket försämrar rapporteringens tillförlitlighet och årsberättelsens informationsvärde.

Regeringens årsberättelse redovisar i huvudsak heltäckande om den offentliga ekonomin. En minskning av mängden överlappande information i regeringens årsberättelse och finansministeriets risköversikt borde eftersträvas.

kategorier

URN

URN:NBN: vtv-B162021rd