Sjukfrånvaron och uppföljningen av den I statsförvaltningen

Uppföljningsdata är ett betydande stöd för ett gott ledarskap, men de har inte utnyttjats tillräckligt. Huvudfrågan vid revisionen var, om uppföljningsdata om sjukfrånvaron stöder ledandet av ämbetsverken och inrättningarna. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

På senare tid har man börjat ägna allt mer uppmärksamhet åt sjukrånvaron, emedan de kostnader den föranleder är stora och enbart sjukledighet inte alltid är den bästa möjliga lösningen från den anställdas eller arbetsplatsens synpunkt. I statsförvaltningen var de totala kostnaderna för sjukfrånvaro år 2009 nära 260 miljoner euro, och till den åtgick ca fyra procent av arbetstiden. Särskilt viktigt är, att man går in för att påverka av arbetet orsakat insjuknande och sjukfrånvaro både förebyggande och så, att den sjuka arbetstagaren ges stöd. Sett ur ämbetsverkens och inrättningarnas perspektiv innebär sjukfrånvaro alltid förluster.

Statens revisionsverk har utfört en revision om temat, för vilken materialet inhämtades med hjälp av både expertintervjuer och en skriftlig enkät. Enkätens målgrupp valdes ut från hela statsförvaltningen så, att organisationer av varierande typ och storlek var repre-senterade. Svaren gavs av ämbetsverkens personalchefer eller motsvarande tjänstemän.

I samband med revisionen studerades en av revisionsverket i Danmark år 2009 gjord revision av sjukfrånvaron i den danska statsförvaltningen, på basis av vilken revision hade getts fem rekommendationer. Statens revisionsverk anser dem vara synnerligen beaktansvärda också i den finländska statsförvaltningen.

Huvudfrågan vid revisionen var, om uppföljningsdata om sjukfrånvaron stöder ledandet av ämbetsverken och inrättningarna. Som svar på frågan kunde konstateras, att uppföljningsdata är ett betydande stöd för ett gott ledarskap, men att de inte har utnyttjats tillräckligt.

Vid revisionen ägnades uppmärksamhet åt metoderna för uppföljning av sjukfrånvaron och gavs rekommendationen, att statsförvaltningens Tahti-system skulle utvecklas så att det är mer lättanvänt än för närvarande och att dess tillförlitlighet skulle förbättras samtidigt som man sörjer för en tillräcklig användarutbildning.

Återgången till arbetet efter en långvarig sjukfrånvaro konstaterades vid revisionen innebära en krävande situation, både för den som varit sjuk och för arbetssamfundet. För att kunna fungera framgångsrikt borde organisationen ha på förhand överenskomna förfaringssätt med vilka man möter en arbetstagare som insjuknat eller är i återhämtningsstadiet och stöder hans eller hennes återgång till arbetet.

 

kategorier