Statens ansvarsförbindelser i internationella organisationer

VTV utredde omfattningen av Finlands ansvarsförbindelser för organisationernas anställningsrelaterade förmåner. VTV rekommenderar att de belopp som betalas till internationella organisationer bör verifieras årligen. Dessutom informationen om Finlands medlemskap, ansvarsförbindelserna och finansieringsandelar i internationella organisationer bör sammanställas centralt och hållas uppdaterad.

Revisionsverkets ställningstaganden

Finland är medlem i flera internationella organisationer. När stater inträder i dessa organisationer ska de sätta i kraft fördrag som gäller den berörda organisationen. Genom fördragen förbinder sig medlemsstaterna också att ansvara för organisationens befintliga förpliktelser, t.ex. långfristiga anställningsrelaterade förpliktelser som pensioner och hälsovård efter anställningstiden.

I en laglighetsgranskning av statens förpliktelser i internationella organisationer utredde VTV omfattningen av Finlands ansvarsförbindelser för organisationernas anställningsrelaterade förmåner. Dessutom utreddes huruvida statens nuvarande rapporteringspraxis beaktar Finlands ansvarsförbindelser som medlem i internationella organisationer.

Pensionsförmåner utgör en betydande del av de långfristiga anställningsrelaterade förpliktelserna. Pensionssystemen indelas i förmåns- och avgiftsbaserade system. Förmånsbaserade system bygger delvis på försäkringsmatematiska antaganden och värden. Värderingen av dessa inbegriper avsevärda osäkerheter. Organisationens ansvar för utbetalningen av pensionsförmåner är också större än i ett avgiftsbaserat system.

Enligt bokslutsuppgifterna för 2016 är det sammanlagda beloppet av de granskade organisationernas långfristiga anställningsrelaterade förpliktelser cirka 109 miljarder euro, varav cirka 90 procent är ofinansierade förpliktelser. Finlands andel av de ofinansierade förpliktelserna är cirka 1,4 miljarder euro enligt en grov uppskattning som gjordes vid granskningen.

På basis av granskningen rekommenderar vi att de belopp som betalas till internationella organisationer verifieras årligen. Det finns också skäl att uppmärksamma eventuella differenser mellan statens bokföring och organisationernas redovisade utbetalningar. Dessutom rekommenderar vi att informationen om Finlands medlemskap, finansieringsdelbelopp och förpliktelser i internationella organisationer i fortsättningen sammanställs centralt och hålls uppdaterad.

Intrycket från granskningen är att organisationerna har förberett sig dåligt på betalningar som anställningsrelaterade förpliktelser medför. Vissa organisationer har medel i stiftelser och fonder för att finansiera utbetalningarna medan vissa har en “pay-as-you-go” typ av beredskap där realiserade förpliktelser betalas med budgetmedel. Detta kan påverka organisationernas verksamhetsförutsättningar, om en allt större del av budgeten i framtiden går till att finansiera arbete som redan har utförts.

Medlemsstaternas ansvar för anställningsrelaterade förpliktelser definieras på varierande sätt i de internationella organisationernas dokument och fördrag. I vissa organisationer är medlemskapen av permanent karaktär medan andra tydligt definierat vilka följder ett eventuellt utträde har för medlemsstaterna. Att påvisa Finlands ansvarsförbindelser i internationella organisationers anställningsrelaterade förpliktelser är en utmaning men inte en omöjlighet.

På basis av granskningen kan det konstateras att statens ansvarsförbindelser i internationella organisationer utgör en betydande post med tanke på en rättvisande bild av statens ekonomiska ställning. Enligt 17 a § i lagen om statsbudgeten (423/1988) ska statsbokslutet innehålla de noter som är nödvändiga för givandet av sådana riktiga och tillräckliga uppgifter som avses i 18 §. Enligt 18 § i lagen om statsbudgeten (423/1988) ska de redogörelser för statsfinanserna och skötseln av statsfinanserna samt resultat av statens verksamhet som tas in i regeringens årsberättelse ge riktiga och tillräckliga uppgifter om hur budgeten följts och om statens intäkter och kostnader, om statens ekonomiska ställning och resultat (rättvisande bild).

Riksdagen bör genom statsbokslutet erhålla tillräcklig information om statens ekonomiska ställning för att säkerställa budgetmakten. Lagstiftningen ger redan nu möjligheter att rapportera om ansvarsförbindelserna.

På basis av granskningen rekommenderar vi följande:

  • De belopp som betalas till internationella organisationer bör verifieras årligen. Det finns skäl att uppmärksamma eventuella differenser mellan statsbokslutets uppgifter och organisationens redovisade utbetalningar.

  • Informationen om Finlands medlemskap och finansieringsandelar i internationella organisationer bör sammanställas centralt och hållas uppdaterad.

  • Finansministeriet och Statskontoret bör genom sina anvisningar säkerställa att statsbokslutet och bokföringsenheternas bokslut i fortsättningen även ger en rättvisande bild av de ansvarsförbindelser som medlemskap i internationella organisationer medför.

  • Vid inträde i internationella organisationer bör man fästa särskild uppmärksamhet vid medlemskapsförbindelsens ekonomiska följder inklusive ansvarsförbindelser. Före inträdet bör man även utreda hur förpliktelserna fördelas mellan medlemsstaterna vid utträde ur organisationen.

 

kategorier