Finland har en betydande mängd ansvarsförbindelser i internationella organisationer – noggrannare uppföljning krävs

Statens ansvarsförbindelser i internationella organisationer är ekonomiskt betydande. Identifiering och redovisning av dessa förpliktelser i bokslutet skulle stödja den övergripande kontrollen över statsfinanserna.

Finland är medlem i flera internationella organisationer och har förbundit sig till deras förpliktelser. Statens revisionsverk (VTV) utredde omfattningen av Finlands ansvarsförbindelser för internationella organisationers arbetsrelaterade förmåner och hur väl man förberett sig på dessa förpliktelser i den nuvarande praxisen för ekonomisk rapportering. Dessa förpliktelser handlar t.ex. om pensioner och hälsovård efter anställningstiden i den internationella organisationen.

Enligt bokslutsuppgifterna för 2016 är det sammanlagda beloppet av de granskade organisationernas långfristiga anställningsrelaterade förpliktelser cirka 109 miljarder euro, varav cirka 90 procent är ofinansierade förpliktelser. Finlands andel av de ofinansierade förpliktelserna är cirka 1,4 miljarder euro enligt en grov uppskattning som VTV har gjort. Det primära ansvaret för dessa förpliktelser ligger hos de berörda organisationerna.

Vissa organisationer har förberett sig på de betalningar som förpliktelserna medför genom att hålla medel i stiftelser och fonder medan vissa tänker finansiera framtida utbetalningar med budgetmedel först det år då förpliktelserna realiseras. Om en allt större del av årsbudgeten i framtiden går till att finansiera tidigare, anställningsrelaterade förpliktelser, kan det ha en direkt inverkan på organisationernas verksamhetsförutsättningar.

Med tanke på en heltäckande kontroll över statsfinanserna bör de belopp som betalas till internationella organisationer samt övriga ansvarsförbindelser gås igenom per bokföringsenhet och redovisas i statsbokslutet. Om det framkommer differenser mellan statsbokslutets uppgifter och organisationernas redovisade utbetalningar, bör bokföringsenheterna utreda vad dessa beror på. Informationen om Finlands medlemskap och finansieringsandelar i internationella organisationer bör sammanställas centralt och uppdateras regelbundet så att den är aktuell.

Redan vid inträde i internationella organisationer bör den som bereder ärendet utreda medlemsförpliktelsernas ekonomiska följder. Före inträdet bör man även utreda hur förpliktelserna fördelas mellan medlemsstaterna vid utträde ur organisationen.

Läs mer

 

kategorier