Statens pensionssystem och statens ansvar i andra pensionssystem

Förvaltningen och övervakningen av statens pensionssystem har ordnats på behörigt sätt. Andra pensionssystem – bland annat företagarpensionen och lantbruksföretagarpensionerna – medför betydande ansvarsförbindelser som inte har identifierats eller redovisats i statsbokslutet.

Föremål för revisionen var statens pensionssystem samt statens ansvarsförbindelser som hänför sig till andra pensionssystem. Statens pensionssystem omfattar pensionsskyddet för statens arbetstagare, som helt finansieras av staten. Dessutom finansierar staten i sin helhet de pensioner som Folkpensionsanstalten (FPA) betalar ut, såsom folkpension och garantipension, och deltar i finansieringen av företagarpensionerna (FöPL), lantbruksföretagarpensionerna (LFöPL) och sjömanspensionerna (SjPL).

Statens förbindelser som hänför sig till olika pensionssystem kommer att innebära märkbara framtida kostnader för statsfinanserna och utgör därmed ett betydande ekonomiskt ansvar.

Pensionerna utgör en betydande årlig utgiftspost för statsfinanserna. Deras sammanlagda belopp uppgick till cirka 10,2 miljarder euro 2021. Således täckte de cirka 15 procent av de totala anslagen i statsbudgeten. Det är också viktigt att uppgifterna om pensionerna är korrekta med tanke på beslutsunderlaget: statsbokslutet ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter om de ansvarsförbindelser som uppstår av olika pensionssystem.

Vid revisionen utreddes om förvaltningen och tillsynen av de statliga pensionerna har ordnats på behörigt sätt. Dessutom utreddes om statsbokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om de pensioner som staten ansvarar för.

På basis av revisionen konstateras att förvaltningen och övervakningen av de pensioner som staten ansvarar för har ordnats på behörigt sätt. De ansvarsförbindelser som hänför sig till statens pensionssystem har redovisats på behörigt sätt.

Däremot har ansvarsförbindelser som hänför sig till andra pensionssystem inte identifierats eller redovisats som en del av statsbokslutet. Statens revisionsverk anser att dessa ansvarsförbindelser bör identifieras och redovisas som en del av statsbokslutet.

Statsbokslutet förnyas och man har för avsikt att upprätta det förnyade bokslutet första gången för 2024. Tidsschemat är lämpligt med tanke på rekommendationernas verkställande; eventuella ändringar kan med fördel införas i samband med att bokslutet förnyas i sin helhet.

kategorier