Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2012

Statens revisionsverk har reviderat statsbokslutet samt beskrivningarna av statsfinanserna och statsfinansernas skötsel samt verksamhetens resultat för finansåret 2012, vilka ingår i regeringens årsberättelse för år 2012 vilken såsom i 46 § i grundlagen avsedd berättelse om skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts har lämnats till riksdagen. Statens revisionsverk ger med stöd av 6 § i lagen om statens revisionsverk (676/2000) denna särskilda berättelse om sin revision till riksdagen.

kategorier