Stöd till icke-vinstdrivande sammanslutningar och vissa särskilda förfaranden

Ur statsbudgeten beviljas stöd till flera olika icke-vinstdrivande organisationer, föreningar, stiftelser och inrättningar. Fastän det upptäcktes några brister är processerna för beviljande, utbetalning och tillsyn över stöd sett till helheten i ordning. Dessutom granskade revisionsverket tre fall där uppgifter med statsunderstöd hade överförts från myndigheter till andra aktörer.

Statens revisionsverk granskade sex stödformer i budgeten. Från dessa stödformer betalades sammanlagt 128 miljoner euro till icke-vinstdrivande sammanslutningar under 2018. Vid revisionen utredde revisionsverket huruvida bestämmelser hade iakttagits vid ansökan, beviljande och utbetalning av statsunderstöd samt vid tillsyn över användningen av stöden, och om den interna kontrollen av stödprocesserna är ordnad på ändamålsenligt sätt. Dessutom granskade revisionsverket tre fall där uppgifter med statsunderstöd hade överförts från myndigheter till andra aktörer.

Sett till helheten är läget i ordning och revisionsverket upptäckte inga egentliga missbruk. Vid revisionen ägnades uppmärksamhet åt att man inte hade använt enhetliga begrepp mellan olika stödformer och inom vissa stödformer. Då kan innehållet i olika begrepp förbli oklart. Det kan ge upphov till olika tolkningar som kan påverka exempelvis beviljandet av stöd och beloppet på stödet.

Vid revisionen framkom även ett antal enskilda åtgärder som stred mot bestämmelser. Stöd hade till exempel beviljats i strid med bestämmelser och det fanns brister i tillsynen över användningen av stöden. Dessutom rekommenderar Statens revisionsverk att bestämmelserna om Arbetshälsoinstitutet uppdateras, eftersom de till många delar är föråldrade och bristfälliga.

Vid sidan av revisionen granskade revisionsverket också tre fall där uppgifter med statsunderstöd hade överförts från myndigheter till andra aktörer. Dessa aktörer var Business Finland, Motiva Oy och Finlands viltcentral.

Statens revisionsverk poängterar att det vid överföring av uppgifter till andra än myndigheter ska ses till att uppgifterna har fastställts och specificerats tillräckligt noggrant genom lag. Offentliga förvaltningsuppgifter kan anförtros andra än myndigheter endast genom lag eller med stöd av lag, om det behövs för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna och det inte äventyrar bland annat kraven på god förvaltning. Uppgifter som innebär betydande utövning av offentlig makt får dock ges endast myndigheter.

kategorier

URN

URN:ISBN:978-952-499-468-2