Tarkastusvaliokunta esittää riskienhallinnan välittömiä kehitystoimenpiteitä VTV:n vuosikertomuksen perusteella

Eduskunnan tarkastusvaliokunta nosti VTV:n vuosikertomuksen perusteella esille tarpeen välittömästi parantaa valtion riskienhallintaa.

Mietinnössään valiokunta edellyttää, että hallitus ryhtyisi välittömästi toimiin valtion riskienhallinnan parantamiseksi ja määrittelisi vuoden 2020 loppuun mennessä valtioneuvostotasoiseen, hallinnonalatasoiseen ja virastotasoiseen riskienhallintaan yhteensopivat ja toimivat menettelytavat sekä määrittäisi asiassa vastuuministeriöt ja muut vastuusuhteet.

Valtionhallinnon riskien- ja jatkuvuudenhallinnan järjestämisessä korostuu VTV:n mukaan yksittäisten virastojen vastuu, vaikka yhteiskunnan ja valtionhallinnon toimintatavat ja ongelmat ovat monimutkaistuneet ja monialaistuneet. Yksittäisen viraston keinot ja virastopohjainen, kapea tilannekuva eivät riitä vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön monimutkaistuviin riskeihin.

Yhdeksi tulevaisuuden uhaksi ja jo osin realisoituneeksi riskiksi VTV näkee säädösten lisääntymisen, monimutkaistumisen ja valmisteluajan lyhentymisen suhteessa käytettävissä oleviin valmisteluresursseihin. Ei-toivottuna tuloksena voi olla huonoa lainsäädäntöä, joka lisäksi on myöhässä. Valtiokokonaisuuden kattavaa riskienhallintaa ei VTV:n mukaan ole, eikä vastuutahoa ole nimetty.

Tarkastusvaliokunnan mietinnön mukaan asiassa tulee edetä kohti kokonaisvaltaista, valtiotasoista riskienhallintaa. Vastuun yhteiskunnan toiminnan varmistamisesta normaaliolojen häiriötilanteissa tulee olla yhdellä ministeriötason toimijalla.

Poikkihallinnollisten riskien havaitseminen ja hallitseminen edellyttää valiokunnan mukaan myös nykyistä laajempaa yhteistyötä valtionhallinnossa. Valiokunta edellyttää, että hallituksen tulee selvittää valtioneuvostotasoiseen, hallinnon-alatasoiseen ja virastotasoiseen riskienhallintaan yhteensopivat ja toimivat menettelytavat sekä määrittää vastuutahot ja vastuusuhteet. 

 

VTV:n vuosikertomus 2018

Valtion riskienhallinta ja toimintojen jatkuvuus -tuloksellisuustarkastusraportti

Tarkastusvaliokunnan mietintö (TrVM 10/2018 vp — K 19/2018 vp)