Biotalouden kärkihankkeen tavoitteet saavutettiin osittain

Edellisen hallituksen työ antoi hyvät edellytykset Suomelle kehittyä biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijäksi. Silti hallituskauden tavoitteet saavutettiin vain osittain.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen uudistuksissa yhtenä painopisteenä olivat biotalous ja puhtaat ratkaisut. Hallitusohjelman tavoitteiden mukaan Suomi olisi vuonna 2025 bio- ja kiertotalouden sekä puhtaiden ratkaisujen edelläkävijä. Tätä varten hallitus kohdensi biotaloudelle ja puhtaille ratkaisuille yhteensä 323 miljoonaa euroa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) arvioi tuoreessa tarkastuksessaan, että biotalouden kärkihankkeen valmistelu ja toimeenpano sinänsä antoivat hyvät edellytykset hallituskauden tavoitteiden saavuttamiselle. Hallituskauden aikana tavoitteina oli purkaa alan säätelyä, lisätä uusiutuvan energian käyttöä, lisätä alan työpaikkoja ja parantaa elintarvikkeiden kauppatasetta ja maatalouden kannattavuutta.

Hyvistä edellytyksistä huolimatta hallituskauden aikana saavutettiin vain noin puolet hankkeen tavoitteista ja puolet jäi saavuttamatta.

”Norminpurkutavoite saavutettiin, ja energia- ja ilmastotavoitteet tullaan saavuttamaan. Työpaikkoja kuitenkin syntyi biotalous- ja cleantech-alalle vain vähän, ja elintarvikkeiden kauppatase ja maatalouden kannattavuus eivät parantuneet”, VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Auri Pakarinen kertoo.

Hankekokonaisuuden organisointi oli tarkoituksenmukaista ja tehokasta. Tiedonvälitys oli sujuvaa ministerityöryhmän ja ministeriöiden välillä. Tavoitteet, tehtävät, vastuut ja aikataulut oli määritetty. Samoin seurannan indikaattorit suunniteltiin ja määriteltiin hyvin, ja tavoitteiden seuranta oli jatkuvaa. Suunnitellut ja rahoitetut toimenpiteet toteutettiin, ja uuden strategiamallin toimivuutta arvioitiin jo toiminnan aikana. Hallituksen omissa vuosikertomuksissa biotalouden ja cleantechin työpaikkoihin liittyvän tavoitteen vaikuttavuusarviointi ja kehitys jäivät epäselväksi.

VTV:n tarkastuksessa todetaan, että jatkossa hallituksen painopistealueita ajavien ministerityöryhmien toimintaa tulisi ohjeistaa systemaattisesti, jotta toiminta olisi sujuvaa ja tehokasta. Valtioneuvoston kanslian tulisi laatia ohjeistus tarvittavista toimista, suunnitelmista, menettelytavoista ja muista asioista, joista tulee sopia kirjallisesti ministerityöryhmissä heti työn alkaessa. Tätä kautta ministerityöryhmä saisi yhteisesti hyväksytyn toimintakäsikirjan.

Tutustu julkaisuun:
Biotalous hallituksen kärkihankkeena – kärkihankerahoituksen kokonaisuus

Lisää VTV:n tarkastuksia ja tietoa hyvästä hallinnosta: VTV.fi

Kategoriat