Målen för spetsprojektet inom bioekonomi uppnåddes delvis

Föregående regerings arbete gav goda förutsättningar för Finland att utvecklas till föregångare inom bioekonomi och ren teknik. Trots detta uppnåddes målen för regeringsperioden endast delvis.

I de reformer som statsminister Juha Sipiläs regering inledde var bioekonomi och ren teknik ett av fokusområdena. Enligt målet i regeringsprogrammet ska Finland 2025 vara föregångare inom bioekonomi, cirkulär ekonomi och ren teknik. För detta mål fördelade regeringen sammanlagt 323 miljoner euro för bioekonomi och ren teknik.

I en färsk granskning bedömde Statens revisionsverk att beredningen och genomförandet av spetsprojektet för bioekonomi i sig gav goda förutsättningar att uppnå regeringsperiodens mål. Regeringsperiodens mål var att avreglera branschen, öka användningen av förnybar energi, öka antalet arbetstillfällen i branschen och förbättra handelsbalansen för livsmedel och lönsamheten inom jordbruket.

Trots de goda förutsättningarna uppnåddes endast cirka hälften av målen för projektet under regeringsperioden. Hälften av målen uppnåddes inte.

”Avregleringsmålet uppnåddes och energi- och klimatmålen kommer att uppnås. Däremot skapades endast ett litet antal arbetstillfällen inom bioekonomi och cleantech. Handelsbalansen för livsmedel och lönsamheten inom jordbruket förbättrades inte”, säger Auri Pakarinen, ledande effektivitetsrevisor på Statens revisionsverk.

Organiseringen av projekthelheten var ändamålsenlig och effektiv. Informationsförmedlingen mellan ministerarbetsgruppen och ministerierna var smidig. Målen, arbetsuppgifterna, ansvarsområdena och tidsplanerna hade fastställts. Dessutom planerades och fastställdes indikatorerna för uppföljning, och uppföljningen av målen var kontinuerlig. De planerade och finansierade åtgärderna genomfördes, och en utvärdering av hur den nya strategimodellen hade fungerat gjordes redan under verksamhetens förlopp. Konsekvensbedömningen och utvecklingen av målet för antalet arbetstillfällen inom bioekonomi och cleantech förblev oklar i regeringens årsberättelser.

I granskningen konstaterar revisionsverket att anvisningar om verksamheten i de ministerarbetsgrupper som genomför regeringens fokusområden bör ges på ett systematiskt sätt för att verksamheten ska löpa smidigt och effektivt. Statsrådets kansli bör utarbeta anvisningar om sådana nödvändiga åtgärder, planer, förfaranden och andra frågor som ska överenskommas skriftligen i varje ministerarbetsgrupp genast när arbetet inleds. På så sätt ska ministerarbetsgruppen få en gemensamt godkänd instruktionshandbok.

Ta del av publikationen:
Bioekonomi som regeringens spetsprojekt – finansieringen för spetsprojekten som helhet

Fler granskningar gjorda av Statens revisionsverk och information om god förvaltning: VTV.fi

kategorier