Cleantech-hankintojen lisääminen vaatii kansallisia tavoitteita sekä valtion ja kuntien yhteistyötä

Hallituksen tavoitteena on ollut tehdä Suomesta cleantechin edelläkävijä. Toistaiseksi cleantechille asettuja politiikkatavoitteita ei ole saavutettu.

Hallitusohjelmassa on ollut mukana tavoite tehdä Suomesta bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä. Tavoitetta voidaan edistää julkisten hankintojen avulla luomalla markkinoita ympäristöystävällisille puhtaan teknologian ratkaisuille. Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) havaintojen mukaan merkittäviä markkinoita ei kuitenkaan toistaiseksi ole pystytty luomaan, eikä hallitusohjelmassa asettuja tavoitteita ole saavutettu.

Valtaosan julkisista cleantech-hankinnoista tekevät kunnat. Valtio ja kunnat toimivat varsin erillään toisistaan, ja yhteisten tavoitteiden toteuttaminen on siksi vaikeaa. Myös valtion hallinnossa cleantech-hankinnat ovat usean eri ministeriön vastuulla.

Valtion eri tahoja sekä kuntia voisi sitouttaa yhteisiin päämääriin kansallisella hankintastrategialla ja pitkän aikavälin konkreettisilla ympäristötavoitteilla, joita seurataan järjestelmällisesti. Samalla hallinnonalojen välistä koordinaatiota tulisi kehittää.

”Mallia voisi ottaa esimerkiksi Ruotsista. Siellä on käytössä kansallinen hankintastrategia ja laaja-alainen pitkän aikajänteen ympäristötavoitejärjestelmä, johon hallinnon eri toimijat ovat voimakkaasti sitoutuneet”, VTV:n johtava lainsäädäntöasiantuntija Matti Vedenkannas sanoo.

Samanaikaisesti kansallisten strategioiden kanssa pitäisi kehittää hankintayksiköiden omia toimintatapoja.

”Jotta julkisia hankintoja voitaisiin hyödyntää nykyistä tehokkaammin kansallisena strategisena kehittämisvälineenä, tulisi samalla kehittää myös hankintoja tekevien organisaatioiden omaa hankintaosaamista ja johtamista”, sanoo Vedenkannas.

VTV on selvittänyt myös toimintatapoja, joiden avulla cleantech-hankintojen toteuttamista voidaan kehittää. Keskeistä tällöin on usein, että hankintojen tekemiseen liittyvää riskinhallintaa parannetaan.

VTV:n tuoreissa tarkastuksissa arvioitiin, miten cleantech-hankintojen poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa on onnistuttu ja miten cleantech-hankintoja voitaisiin kehittää. Biotalouteen ja cleantechiin on panostettu Suomessa viime vuosina voimakkaasti. Vuosina 2016–2018 biotaloudelle ja puhtaille ratkaisuille on kohdennettu hallitusohjelmassa yli 300 miljoonaa euroa. Julkisten hankintojen yhteenlaskettu arvo Suomessa puolestaan on vuosittain noin 35 miljardia euroa, joka on noin 17 prosenttia maamme bruttokansantuotteesta.

Tutustu tarkastuskertomuksiin

Lisää VTV:n tarkastuksia ja tietoa hyvästä hallinnosta: VTV.fi

Kategoriat