Valtio cleantech-hankintojen edistäjänä

Hallituksen tavoitteena on ollut tehdä Suomesta cleantechin edelläkävijä. VTV arvioi tarkastuksessaan, miten cleantech-hankintojen poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa on onnistuttu ja miten hankintoja voitaisiin kehittää. Toistaiseksi politiikkatavoitteita ei ole saavutettu.

Biotalouteen ja puhtaaseen teknologiaan eli cleantechiin on panostettu Suomessa viime vuosina voimakkaasti. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa on ollut mukana tavoite tehdä Suomesta bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä. Hallitusohjelmassa on myös kohdennettu biotaloudelle ja puhtaille ratkaisuille yli 300 miljoonaa euroa vuosina 2016–2018.

Hallitusohjelman tavoitetta pyritään edistämään luomalla julkisten hankintojen avulla markkinoita ympäristöystävällisille puhtaan teknologian ratkaisuille. Hankinnoilla voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa merkittävästi, sillä julkisten hankintojen yhteenlaskettu arvo Suomessa on vuosittain noin 35 miljardia euroa, joka on noin 17 prosenttia maamme bruttokansantuotteesta. Tästä syystä VTV arvioi, miten cleantech-hankintojen poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa on onnistuttu ja miten cleantech-hankintoja voitaisiin kehittää.

Valtiontalouden tarkastusviraston havaintojen mukaan merkittäviä markkinoita ei kuitenkaan toistaiseksi ole pystytty luomaan, eikä hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita ole saavutettu. Yhteisiä tavoitteita on vaikea toteuttaa, sillä vastuu hankintatoiminnan kehittämisestä on julkishallinnossa hajaantunut useille eri tahoille. Valtaosan julkisista cleantech-hankinnoista tekevät kunnat, jotka toimivat varsin erillään valtiosta. Myös valtionhallinnossa cleantech-hankinnat ovat usean eri ministeriön vastuulla.

Valtion eri tahoja sekä kuntia voisi sitouttaa yhteisiin päämääriin kansallisella hankintastrategialla ja pitkän aikavälin konkreettisilla ympäristötavoitteilla, joita seurattaisiin järjestelmällisesti. Samalla tulisi kehittää niin hallinnonalojen välistä koordinaatiota kuin hankintayksiköiden hankintaosaamista ja toimintatapoja.

Tarkastuksen tulokset raportoidaan kahdessa osassa.

Valtio cleantech-hankintojen edistäjänä – Cleantech-hankintojen toteuttaminen -raportissa hankintatoimen kehittämistä tarkastellaan yksittäisiin hankintoihin ja hankintaorganisaatioihin perustuvana tapaustutkimuksena.

Valtio cleantech-hankintojen edistäjänä – Cleantech-hankintojen kehittäminen julkishallinnossa -raportissa arvioidaan cleantech-hankinnoille asetettujen politiikkatavoitteiden ja niihin liittyvien ympäristötavoitteiden toteuttamista.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-449-1

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-451-4