Nationella mål och samarbete krävs för att öka statens och kommunernas cleantech-upphandlingar

Regeringen har strävat efter att göra Finland till en föregångare inom ren teknik. Dessa politiskt uppställda cleantech-mål har ännu inte uppnåtts.

Ett av målen i regeringsprogrammet är att göra Finland till en föregångare inom bioekonomi, cirkulär ekonomi och cleantech. Detta kan främjas genom offentliga upphandlingar som skapar en marknad för miljövänliga cleantech-lösningar. Statens revisionsverk har dock funnit att det hittills inte skapats någon marknad av betydelse och att de uppställda målen i regeringsprogrammet inte har uppnåtts.

Merparten av alla offentliga cleantech-upphandlingar görs av kommunerna. Staten och kommunerna verkar rätt långt från varandra och har därför svårt att uppfylla gemensamma mål. Ansvaret för statsförvaltningens cleantech-upphandlingar är fördelat på flera ministerier.

Statens olika aktörer och kommunerna skulle kunna bindas till gemensamma mål med hjälp av en nationell upphandlingsstrategi och långsiktiga konkreta miljömål som följs upp systematiskt. Dessutom bör koordinationen mellan förvaltningsområdena utvecklas.

“Här kan t.ex. Sverige tjäna som modell. Där har man en nationell upphandlingsstrategi och ett övergripande, långsiktigt miljömålssystem med stark uppbackning från olika aktörer inom förvaltningen”, säger revisionsverkets ledande lagstiftningsexpert Matti Vedenkannas.

Parallellt med nationella strategier bör också upphandlingsenheternas arbetssätt utvecklas.

“För att offentliga upphandlingar ska kunna utnyttjas effektivare som ett strategiskt utvecklingsverktyg nationellt bör man också utveckla kompetensen och ledarskapet i de upphandlande organisationerna”, säger Vedenkannas.

Statens revisionsverk har även utrett arbetssätt som kan utveckla genomförandet av cleantech-upphandlingar. Här är det centrala förbättringsområdet ofta riskhanteringen i samband med upphandlingarna.

I revisionsverkets färska revisioner bedömdes uppfyllelsen av de politiska målen för cleantech-upphandlingar och hur upphandlingarna skulle kunna utvecklas. Finland har satsat kraftigt på bioekonomi och cleantech de senaste åren. I regeringsprogrammet tilldelades bioekonomi och ren energi över 300 miljoner euro 2016–2018. Det sammanlagda värdet av de offentliga upphandlingarna i Finland är ca 35 miljarder euro per år, vilket motsvarar ca 17 % av BNP.

Ta del av revisionsberättelserna

Fler granskningar och information om god förvaltning: VTV.fi

kategorier