Euroalueen kilpailukyvyn parantaminen vahvistaisi valtiontaloutta

EU-maiden jatkuva velkaantuminen ja kilpailukykyongelmat sekä julkistalouksien kestävyysvaje aiheuttavat taloudellista epävakautta. Hidastuvan talouskasvun oloissa valtioiden lainanoton saatavuuteen ja hintaan kohdistuu edelleen paljon riskejä. Suomen valtion tilinpäätös on laadittu säädösten mukaisesti.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 22.5.2012 antanut eduskunnalle erilliskertomuksen valtion tilinpäätöksen ja tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta vuodelta 2011.

Valtiovarainministeriö on kehittänyt euroalueen kriisinhallinnan taloudellisten vaikutusten ja riskien arviointia. Uusi tapa kertoa riskeistä on käytössä hallituksen esityksessä, joka koskee Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymistä. Vaikutusten ja riskien arviointia on edelleen tarpeen kehittää, jotta eduskunta saisi kokonaisuudesta luotettavan ja oikean kuvan.

Samoin on parannettu tapaa, jolla valtion vastuita ja niihin liittyviä riskejä koskevia tietoja esitetään valtiopäiväasiakirjoissa. Valtiontalouden tarkastusviraston näkemyksen mukaan valtion velanhallinnasta raportoidut tiedot antavat oikean ja riittävän kuvan valtion velasta ja velanhallinnan riskeistä. Velanhallinnan riskien arvioinnissa tulee edelleen kiinnittää huomiota luottoluokituksen pysyvyyteen ja mahdollisuuteen toteuttaa tarkoituksenmukaista velanhallintastrategiaa.

Valtion tilinpäätöskertomuksessa esitettyä arviota valtiontalouden kehysten alittumisesta vuonna 2011 voidaan pitää oikeana. Tarkastusvirasto pitää hyvänä, että valtiovarainministeriö on jatkanut täsmällistä raportointia kehysten noudattamisesta.

Tarkastusvirasto kiinnittää erityistä huomiota kehysten ulkopuolisten menojen kehittymiseen. Kehysmenettelyn menosäännön tavoitteena on rajata verotuloilla katettavien menojen määrää. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan yleisradioveron tuoton siirtoa koskeva poikkeus ei ole johdonmukainen kehysjärjestelmän päämäärän valossa.

Tilinpäätöskertomus ei kaikilta osin anna oikeaa ja riittävää kuvaa yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisesta, sillä tilinpäätösraportointia ei tehdä yhtenäisellä tavalla eri hallinnonaloilla. Kaikista valtion varojen käyttöön liittyvistä yhteiskunnallisista vaikuttavuustavoitteista ei myöskään raportoida, mihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, jos hallituksen toimenpidekertomus ja valtion tilinpäätöskertomus yhdistetään hallituksen vuosikertomukseksi.

Tutustu eduskuntakertomukseen

Kategoriat