Hallituksen on tehtävä strategiset valinnat julkisen talouden ohjauksessa

Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa, että valtion tilinpäätös vuodelta 2012 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen on tarpeen tehdä strategiset linjaukset siitä, miten Euroopan unionin uusien säädösten mukaisia menettelyitä hyödynnetään talous- ja finanssipolitiikan kansallisten tavoitteiden toteuttamisessa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 30.5.2013 antanut erilliskertomuksen eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta. Erilliskertomus sisältää myös finanssipolitiikan jatkuvan tarkastuksen ja valvonnan raportin eduskunnalle.

Tarkastusvirasto kiinnittää huomiota Euroopan unionin talouspolitiikan koordinaatioon liittyviin linjaustarpeisiin ja julkisen talouden ohjauksen kehittämiseen Suomessa. Unionissa tehtyjen sopimusten ja uuden lainsäädännön johdosta unionin harjoittama talouspolitiikan ohjaus on yhä tiiviimpää. On tärkeää päättää, missä määrin EU:n talouspolitiikan ohjauksen ja koordinaation uudistuneita menettelyitä sovelletaan kansallisessa julkisen talouden ohjauksessa sekä kansallisesti keskeisten talous- ja finanssipolitiikan tavoitteiden asettamisen ja toteuttamisen varmistamisessa.

Talouspolitiikan unionin tasoisen ohjauksen nopeasta kehittymisestä seuraa, että Suomessa niin valtiovarainministeriössä kuin eduskunnassakin tulee kyetä riittävästi analysoimaan tiivistyvän ohjauksen vaikutuksia finanssipolitiikan valmistelukäytäntöihin ja eduskunnan finanssivaltaan.

Valtion tilinpäätös on laadittu säännösten mukaisesti.  Hallitus on jatkanut vuosikertomuksessa täsmällistä raportointia valtiontalouden kehysten noudattamisesta. Hallituksen vuosikertomuksen tieto siitä, että valtiontalouden kehykset alittuivat vuonna 2012, on tarkastuksen perusteella oikea.

Euroalueen velkakriisin hoidossa Suomelle aiheutuvista vastuista Euroopan keskuspankin kautta Suomelle tulevia välillisiä vastuita ei mikään taho Suomessa yhdistä Suomen valtion muihin vastuisiin. Menettelyitä tulisi kehittää siten, että rahoitusvakautta turvaavia toimia voitaisiin katsoa osana valtion kaikkia vastuita.

Tilintarkastusten perusteella tarkastusvirasto korostaa perustuslain valtiontaloutta koskevien säännösten ja valtion talousarvion noudattamisen tärkeyttä.  Tilintarkastuksissa todettiin useita talousarviota koskevien keskeisten säännösten sekä perustuslain valtiontaloutta koskevien säännösten vastaisia menettelyjä. Nämä koskivat muun muassa valtion tulojen kirjaamista bruttobudjetoidulle menomomentille, valtuuden tai määrärahan käyttöajan jatkamista sekä käytettävissä olleen eduskunnan myöntämän valtuuden ylittämistä.

Kevään 2013 kehysriihessä tehdyn uuden yhteisö- ja osinkoverotuksen uudistamista koskevien linjausten toteuttamisessa on tarpeen kiinnittää lainvalmistelussa erityistä huomiota veromuutosten taloudellisten vaikutusten arviointiin. Tarkastusvirasto suosittaa, että verotukien vaikuttavuuden järjestelmällistä arviointia jatketaan.

Hallituksen vuosikertomuksessa esitettiin useiden eri ministeriöiden hallinnonalojen osalta tiedot yhteiskuntapolitiikan tavoitteiden saavuttamisesta aiempaa paremmin. Pääsääntöisesti ministeriöt ovat raportoineet niille asetetuista tavoitteista ja myös raportoinnin laatu on parantunut. Tarkastuksen perusteella hallituksen vuosikertomus antaa valtiovarainministeriön hallinnonalaa lukuun ottamatta oikean ja riittävän kuvan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisesta.

Valtion hallintotehtäviä on viime vuosina annettu eri palvelukeskusten tehtäviksi. Hyvä hallinto ja sen edellytyksiin kuuluva sisäinen valvonta edellyttävät selkeää vastuunjakoa palvelukeskuksen ja sen asiakasvirastojen välillä. Valtion talousarviosta annetulla asetuksella tulisi määritellä, että palvelukeskuksen johto vastaa sisäisestä valvonnasta niiltä osin, kuin tehtävät on palvelukeskukselle siirretty.

Valtion tilinpäätöksen mukaan valtion velka kasvoi vuonna 2012 noin 83,9 miljardiin euroon, mikä on noin 4,2 miljardia enemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Vuonna 2012 valtionvelan korkomenot olivat 1,8 miljardia euroa, kun vuonna 2011 korkomenot olivat 1,9 miljardia euroa. Velkakannan kasvusta huolimatta korkomenot laskivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtui vuoden 2012 alhaisesta korkotasosta.

Valtion velanhallinnasta raportoidut tiedot antavat tarkastusviraston mukaan oikean ja riittävän kuvan valtion velasta ja velanhallinnan riskeistä. Valtion omistajaohjauksen raportointi valtion tosiasiallisesta vastuu- ja riskiasemasta ei sen sijaan ole riittävää.  Valtion liikelaitosten ja valtionyhtiöiden riskien sekä vastuiden ohjausta ei ole järjestetty selkeästi.

Tutustu eduskuntakertomukseen

Kategoriat