Hallitusohjelman ja kehysmenettelyn välille tiiviimpi yhteys

Hallitusohjelman ja kehysmenettelyn toimiva yhteensovittaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta hallitusohjelman tavoitteita voidaan toteuttaa menosäännön asettamissa rajoissa. Hallituksen uusimuotoinen strateginen toimeenpanosuunnitelma on lähentänyt politiikkatavoitteiden ja määrärahojen välistä yhteyttä.

Hallitusohjelma määrittelee finanssipolitiikan sekä yhteiskuntapolitiikan tavoitteet ja on lainsäädännön kehittämisen suunnitteluväline. Valtiontalouden kehysmenettely puolestaan on valtiontalouden keskeisin suunnitteluväline.Tehokkaan yhteiskuntapolitiikan toteuttamista on vaikeuttanut se, että hallituksen strategisia politiikkatavoitteita ei ole riittävästi kytketty valtion talousarviopäätöksentekoon. Myös talouspolitiikan tavoitteiden saavuttamisen kannalta hallituksen strategisten politiikkatavoitteiden ja valtiontalouden kehysmenettelyn riittävä yhteys on tullut yhä tärkeämmäksi.

Yhteiskuntapoliittisten linjausten ja uudistusten yhdistäminen kestävään valtiontalouden hoitoon edellyttää kunnianhimoisia menojen uudelleenkohdennuksia. Niistä päättäminen vaatii nykyistä parempaa tietopohjaa. Tarkastusvirasto suosittelee, että vaalikauden puolivälissä ja vaalikauden lopulla tehtäisiin menokartoituksia voimavarojen uudelleenkohdentamisen mahdollistamiseksi.

Tarkastusvirasto katsoo, että hallituksen uusimuotoinen strateginen toimeenpanosuunnitelma (HOT) on oikeansuuntainen askel siihen suuntaan, että tavoitteiden ja määrärahojen välille saataisiin nykyistä tiiviimpi ja läpinäkyvämpi yhteys. HOT-asiakirja ja sen huomioiva valtiovarainministeriön kehysvalmisteluohje kannustavat tekemään uudelleenkohdennuksia hallituksen kärkihankkeiden suuntaisesti. Tarkastusvirasto pani myönteisenä asiana merkille, että suunnitelmassa on esitetty merkittävä määrä uudelleenkohdennuksia ja että määrärahaleikkaukset ovat läpinäkyviä. Uudelleenkohdennusten pelisääntöjä tulisi edelleen tarkentaa, ja niiden avulla kannustaa aitoihin uudelleenkohdennuksiin.

Valtion talousarvion määrärahakoordinaation lähtökohdan tulisi olla, että ministeriöitä informoidaan usealle hallinnonalalle kohdistuvien hankkeiden kokonaiseuromääristä. Samalla ministeriöiden tulisi keskinäisellä yhteistyöllä pyrkiä määrärahojen koordinointiin hallitusohjelman poikkihallinnollisissa kärkihankkeissa.

Valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden välinen yhteistyö on pääosin toimivaa. Keskeisiä hyviä käytäntöjä talousarvio- ja kehysehdotusten valmistelussa ovat olleet ministeriöiden talousjohdon ja hallinnonaloittaisten vastuuhenkilöiden informoiminen sekä säännölliset talouspäällikkökokoukset.

Valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön yhteistyötä ja koordinaatiota on tarpeen edelleen vahvistaa. Myös hallituksen strategiaistunnon valmistelua voitaisiin kehittää läpinäkyvämpään suuntaan. Tarkastusvirasto katsoo, että kaikkien ministeriöiden tulisi noudattaa hallituksen strategiaistunnon valmisteluohjetta, jotta valtioneuvoston kanslia pystyy tehokkaasti järjestämään strategiaistunnon yhteistyössä ministeriöiden kanssa.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat