Johdannaisten käyttö Finaviassa oli osin epätarkoituksenmukaista

Johdannaissopimusten hallinnassa ja raportoinnissa oli Finaviassa puutteita eikä johdannaisten käyttö ollut kaikilta osin sisäisten ohjeiden mukaista.

Ilmailulaitoksesta (nyk. Finavia Oyj) tehtiin valtion liikelaitos vuonna 1991. Ilmailulaitokseen perustettiin tuolloin rahoitusyksikkö, jonka tehtävänä oli muun muassa hankkia investointeihin tarvittavat pankkilainat ja hoitaa suhteita rahoittajiin.

Tarkastuksessa todettiin, että Ilmailulaitokselle nostetut lainat eivät aina ole vastanneet investoinneista aiheutuneita maksuja. Ilmailulaitokseen kertyi tätä kautta sijoitusomaisuutta, joka jouduttiin myöhempinä vuosina purkamaan.

Ilmailulaitoksen sisäisten ohjeiden mukaan johdannaisinstrumenttien käyttö oli hyväksyttyä vain suojaustarkoituksessa. Vuoden 2011 tilintarkastuksen yhteydessä kävi ilmi, että yhtiössä oli sisäisten ohjeiden vastaisia johdannaissopimuksia. Johdannaisten käyttö ei ollut kaikilta osin tarkoituksenmukaista. Rahoituksen riskienhallintaa ja raportointia sekä sopimusten hallintaa ja seurantaa ei myöskään aina ollut järjestetty sisäisten ohjeiden mukaisesti ja niin, että johdannaissopimuksiin liittyvät riskit ja niiden todellinen luonne olisi tullut ilmi.

Kun ohjeiden vastaisten johdannaisten tilanne tuli johdon tietoon, ryhtyi Finavia Oyj:n hallitus vuonna 2012 oma-aloitteisesti korjaaviin toimenpiteisiin. Johdannaissopimuksista kirjattiin vuoden 2013 tammi-syyskuun osavuosikatsauksessa noin yhdeksän miljoonan kulukirjaus ei-suojaavien johdannaissopimusten arvostustappiona.

Valtion liikelaitoksia ja valtionyhtiöitä koskevassa yleisessä ohjeistuksessa tulisi määritellä hyväksyttävät rahoitusriskien hallinnan menettelytavat. Valtion erityistehtäväyhtiöissä riskienhallintapolitiikan ja rahoitustoiminnan tulee tukea yrityksen erityistehtävän toteutumista. Johdannaistuottojen tavoittelua rahoitusriskejä ottamalla ei tule sallia.

Mikäli johdannaissopimuksia voidaan suojaustarkoituksessa tehdä liikelaitoksissa, tulisi tästä johdannaisiin liittyvien riskien takia erikseen mainita talousarviossa liikelaitosten lainanottovaltuutuksien myöntämisen yhteydessä.

Faktalaatikko

  • VTV:n tarkastus kohdistui Ilmailulaitoksen/Finavia Oyj:n käyttämien rahoituksen johdannaisinstrumenttien tarkoituksenmukaisuuteen, raportointiin ja varainhoidon valvontaan ja järjestämiseen.

  • Ilmailulaitos (Finavia) toimi valtion liikelaitoksena vuodesta 1991 vuoden 2009 loppuun. 1.1.2010 Ilmailulaitos muutettiin osakeyhtiöksi, jonka nimeksi tuli Finavia Oyj.

  • Vuonna 2012 Finavia-konsernin liikevaihto oli 359 miljoonaa euroa, tilikauden tulos 15 miljoonaa euroa, taseen loppusumma 721 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 2 413 henkilöä.

  • Finavia Oyj on valtion kokonaan omistama ja valtion erityistehtävää hoitava yhtiö, jonka toimialana on lentoasemaliiketoiminta ja lennonvarmistusliiketoiminta. Yhtiö on liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa.

  • Valtion erityistehtäväyhtiöissä valtiolla on omistajana yhteiskunnallisia tavoitteita ja niitä ohjataan erityistehtävätavoittein. Finavia Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö voi toiminnassaan poiketa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajan voitontuotto-olettamuksesta, jos kyse on valtakunnallisen lentoasemaverkoston ylläpidosta, ilmaliikennepalvelujen tarjoamisesta Suomen ilmatilassa, luvanvaraisen koulutustoiminnan järjestämisestä lainsäädännön edellyttämällä tavalla tai toimialalainsäädännön mukaisista yhtiölle asetetuista tehtävistä.

  • Johdannaisia käytetään joko olemassa olevan riskin pienentämiseen eli suojaamiseen tai riskin ottamiseen sijoitusmielessä.  Johdannaisella/johdannaissopimuksella tarkoitetaan sopimusta tai sopimuksen ehtoa, jonka arvon muutos tulevaisuudessa riippuu jonkin sopimuksessa määritetyn muuttujan arvon muutoksesta. Muuttujaksi on voitu määritellä esimerkiksi viitekorko. Johdannaissopimuksella voidaan siten suojautua jonkin muuttujan, esimerkiksi lainan koron, tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvaa epäedullista muutosta vastaan. Johdannaissopimuksella voidaan myös spekulatiivisesti tavoitella tuottoja ennakoimalla jonkin sopimuksessa määritetyn muuttujan arvon muutoksia tulevaisuudessa.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat