Maahantulon viranomaistoiminnan tuloksellisuutta voidaan lisätä monin keinoin

Oleskelulupa-, turvapaikka- ja viisumihakemusten käsittelyä on uudistettu viime vuosina. Toimintaa ja päätöksentekoa voidaan edelleen tehostaa esimerkiksi uudistamalla tehtäväjakoa sekä hyödyntämällä tehokkaammin tietoa ja tietojärjestelmiä.

Viisumihakemusten vastaanoton ulkoistaminen Suomen ulkomaan edustustoissa sekä paikkariippumattomaan järjestelmään siirtyminen ovat selvästi parantaneet asiakaspalvelua ja tehostaneet toimintaa viisumihakemusten käsittelyssä. Oleskelulupien käsittelyä Maahanmuuttovirastossa ja poliisilaitoksissa on uudistettu lisäämällä yhteistyötä ja sähköistä asiointia. Erityisesti käsittelyajat lyhenivät turvapaikka-asioissa vuosina 2011-2014.

Maahantulon viranomaistoiminnan tuloksellisuutta voidaan lisätä edelleen. Käsittelyaikoihin ja ratkaisujen valmisteluun vaikuttavat monet seikat, jotka edellyttävät lainsäädännöllisiä uudistuksia. Toimintaa ja päätöksentekoa palvelevan tiedon ja tietojärjestelmien hyödyntämistä on parannettava. Erityisesti tarvitaan maahantuloennusteiden ja toivotun maahanmuuton edistämistä palvelevia työkaluja. Edustustojen ja Maahanmuuttoviraston keskinäistä tiedonvaihtoa oleskelulupaa hakevien henkilöiden maahantulokelpoisuudesta tulee lisätä. Päätöksentekoa Suomessa tehostaisi myös se, että tieto muiden maiden kansallisista maahantulokielloista olisi automaattisesti viranomaisten saatavilla.

Turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnalta edellytettiin merkittäviä säästöjä vuoteen 2015 mennessä. Tuloksellisuuden arviointia vaikeuttavat kuitenkin hakijamäärien muutokset, joka saattavat olla suuria lyhyelläkin aikavälillä. Oleskelua vastaanottoyksiköissä ovat pidentäneet asiakkaiden siirrot yksiköstä toiseen, päätösten tiedoksiantoon liittyvät viiveet sekä kuntien haluttomuus ottaa vastaan pakolaisia.

”VTV:n tarkastus kohdistui ajanjaksoon, jolloin viime vuoden toisella puoliskolla käynnistynyttä turvapaikanhakijoiden määrän kasvua ei vielä ollut nähtävissä”, muistuttaa ylijohtaja Marko Männikkö. ”Turvapaikanhakijoiden voimakas lisääntyminen on tuonut mukanaan uudenlaisia vaikeuksia esimerkiksi turvapaikkahakemusten käsittelyssä ja majoitusjärjestelyissä.”

Maahanmuuttoasioita tulisi ohjata sisäministeriön hallinnonalalla konsernilähtöisesti. Maahanmuuttoviraston ja poliisin välistä työnjakoa tulisi kehittää. Ulkomaalaislaki kaipaa kokonaisuudistusta ja yksinkertaistamista ja myös laki ulkomaalaisrekisteristä tulee saattaa ajan tasalle.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat