Ministeriöiden kiinnitettävä huomiota tavoitteiden asettamiseen

Valtion tilinpäätös vuodelta 2015 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Eduskunnan vaatimukset raportointia kohtaan ovat täyttyneet aiempaa paremmin, mutta raportoinnin laatu vaihtelee. Vaikuttavuustavoitteet on usein muotoiltu siten, että niiden toteutumisesta on vaikeaa raportoida.

Valtiontalouden tarkastusvirasto antoi varainhoitovuodelta 2015 ministeriöiden ja muiden kirjanpitoyksiköiden tilintarkastuksista yhteensä 60 tilintarkastuskertomusta. Kahdeksassa kirjanpitoyksikössä todettiin sellaisia virheellisiä menettelyjä, joista sisällytettiin tilintarkastuskertomukseen kielteinen laillisuuskannanotto. Merkittävimmät syyt kielteisiin laillisuuskannanottoihin koskivat talousarvion vastaista määrärahan tai valtuuden käyttöä. Määrärahan ja valtuuden ylityksiä oli kaksi.

Tarkastuksen perusteella yhteiskunnallisten vaikuttavuustietojen esittäminen on kehittynyt aikaisempaa hieman paremmaksi. Kaikki hallinnonalat ovat raportoineet niille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Raportointia on onnistuttu myös tiivistämään aiemmasta.

Aikaisempien vuosien tapaan raportoinnin laatu kuitenkin vaihtelee huomattavasti eri ministeriöiden välillä. Pitkään toistunut ongelma koskee tavoitteiden asettamista. Tavoitteet pitäisi muotoilla selkeämmin, jotta niiden toteutumisesta olisi mahdollista raportoida. Tavoitteiden saavuttamisen suunnitelmallinen seuranta ja raportointi ovat merkityksellisiä toimivalle hallinnonalan ohjaukselle.

”Hallituksen vuosikertomuksen rakenne, sisällön selkeys ja informatiivisuus ovat selkeästi parantuneet aiempaan verrattuna. Ministeriöiden vaikuttavuustavoitteiden asettamista tulee aiempaa yhtenäisemmin ja koordinoidummin ohjata ja seurata valtioneuvoston tasolla. Tämä voisi johtaa myös raportoinnin kannalta parempaan lopputulokseen”, toteaa pääjohtaja Tytti Yli-Viikari.

Valtiontalouden tarkastusvirasto antoi 31.5.2016 erilliskertomuksen eduskunnalle valtion vuoden 2015 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta.

Tutustu eduskuntakertomukseen

Kategoriat