Puoluerahoituksen ilmoitusvelvollisuutta ja tukirajoja pääosin noudatettu

Julkaistavissa 26.3.2013 klo 00.01 Puolueet ja niiden piirijärjestöt ja lähiyhteisöt ovat pääosin noudattaneet ilmoitusvelvollisuuttaan puoluerahoituksessa kaudella 2011 - 2012.

Puoluelain yhtenä tavoitteena on edistää puoluerahoituksen avoimuutta ja antaa kansalaisille riittävät edellytykset arvioida puolueiden sidonnaisuuksia. Lailla pyritään ehkäisemään korruptiota ja lisäämään luottamusta poliittiseen toimintaan. Valvontaa ja tarkastusta toteuttaa valtiontalouden tarkastusvirasto, joka myös vastaanottaa ja julkaisee puoluelain nojalla toimitettavia ilmoitusasiakirjoja osoitteessa puoluerahoitus.fi.

Puolueiden, puolueiden piirijärjestöjen ja lähiyhteisöjen ajantasaiset ilmoitukset antavat, saatujen täydentävien tietojen jälkeen, saadusta tuesta olennaisilta osin oikeat tiedot. Valvottavien yhteisöjen tilintarkastajien valinnassa ja tilintarkastuskertomuksissa on kuitenkin havaittu puutteita. Tilintarkastajiksi ei ole aina valittu auktorisoituja tilintarkastajia. Tilintarkastajat eivät myöskään ole aina sisällyttäneet tilintarkastuskertomuksiinsa puoluelain edellyttämiä lausumia.

Valvonnan osana tehdyissä puolueiden piirijärjestöjen tarkastuksissa on havaittu joitakin tukirajojen ylityksiä. Tarkastusten jälkeen tarkastusvirastolle ilmoitettiin yksi uusi lähiyhteisö. Lain mukaan vain lähiyhteisöt voivat tukea puoluetta tai puolueyhdistystä yli 30 000 eurolla kalenterivuodessa.

Puoluelain tukea koskevat säännökset sisältävät tulkinnanvaraisia kohtia, joita tarkastusvirasto pitää edelleen raportoinnissaan esillä mahdollisten säädösmuutosten tarpeisiin.

Tutustu puoluerahoitusvalvonnan kertomukseen

Kategoriat