Puoluerahoituksen sääntöjä noudatetaan kohtalaisesti

Puolueet ja niiden piirijärjestöt noudattavat puoluerahoitusta koskevia säännöksiä kohtalaisen hyvin. Tarkastuksissa on kuitenkin havaittu myös puutteita.

Puoluerahoituksen sähköiseen ilmoitusrekisteriin ilmoitettiin vuonna 2014 puolueiden, puolueyhdistysten ja lähiyhteisöjen saamia tukisuorituksia yhteensä yli 2,8 miljoonaa euroa. Luku on 0,4 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Tukisuorituksia on ilmoitettu myös jälkeenpäin aiempiin vuosiin kohdistuvina. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) katsoo valvontansa ja tarkastustensa osaltaan vaikuttaneen puoluerahoituksen läpinäkyvyyden lisääntymiseen.

Tarkastusten perusteella puoluerahoitusta koskevat ajantasaiset ilmoitukset ovat täydennysten jälkeen olennaisilta osin oikein ja antavat tarkastettujen yhteisöjen saamasta tuesta olennaisilta osin oikeat tiedot. Tarkastuksissa ei havaittu olennaisia puoluelain vastaisia tukisuorituksia, jotka olisivat peräisin muulta organisaatiolta kuin lähiyhteisöltä.

Valvottavien yhteisöjen kirjanpito on hoidettu pääsääntöisesti asianmukaisesti siten, että puoluelain säännösten valvonta on ollut kirjanpidon perusteella toteutettavissa. VTV haluaa kuitenkin korostaa lainojen ja sopimusten dokumentoinnin ja kirjanpidon ajantasaisuuden ja erittelytavan merkitystä sekä huomion kiinnittämistä jäsenmaksujen ja käteiskassavarojen käsittelyyn. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyn tulisi olla johdettavissa kirjanpidosta ja muista selvityksistä sekä täsmäytettävissä niihin.

Valvottavien yhteisöjen tilintarkastajien valinnassa ja tilintarkastuskertomuksissa on edelleen havaittu puutteita. Tilintarkastajiksi ei ole aina valittu puoluelain edellyttämiä auktorisoituja tilintarkastajia. Tilintarkastajat eivät myöskään ole aina sisällyttäneet tilintarkastuskertomuksiinsa puoluelain mukaisia lausumia.

Eduskunta on edellyttänyt, että valtioneuvosto selvittää vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön uudistamistarpeet. Myös Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ on suositellut vaali- ja puoluerahoitusuudistuksia. Oikeusministeriö onkin asettanut työryhmän valmistelemaan vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön tarkistamista.

Puoluetarkastukset 2014:

  • VTV tarkasti kaikkien yhdeksän eduskuntapuolueen puoluerahoituksen, 22 piirijärjestöä Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Savo-Karjalassa sekä yhden Helsingissä toimivan piirijärjestön. Tarkastuksia tehtiin yhteensä 32 eli seitsemän edellisvuotista enemmän.

  • Suomessa on noin 6 000 puolueyhdistystä, joista VTV:n valvottavia on 145. Niistä yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat toimittaneet vuoden 2013 tilinpäätösasiakirjansa ilmoitusrekisteriin.

  • VTV valvoo puoluelain tarkoittamaa tukea, vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamista sekä näihin liittyvien asiakirjojen laatimista ja toimittamista koskevien säännösten noudattamista.

  • Lain mukaan tueksi luetaan kaikki rahana, tavarana, palveluna tai muulla tavalla saadut suoritukset.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat