Puoluerahoituksen sääntöjä noudatetaan paremmin

Puolueet ja niitä lähellä olevat organisaatiot noudattavat puoluerahoitusta koskevia säännöksiä aiempaa tunnollisemmin.

Puoluerahoituksen sähköiseen ilmoitusrekisteriin ilmoitettiin vuoden 2013 aikana puolueiden, puolueyhdistysten ja lähiyhteisöjen saamia tukisuorituksia yhteensä yli 2,4 miljoonaa euroa.

Vuoteen 2012 kohdistuvien ilmoitusten määrä on vuoden 2013 aikana noussut takautuvasti 2,6 miljoonasta eurosta 3,1 miljoonaan euroon. Vuoteen 2011 kohdistuvien tukien määrä on vuonna 2013 noussut 2,4 miljoonasta eurosta 2,6 miljoonaan euroon. Osa ilmoitusten täydennyksistä on seurausta kolmen viime vuoden aikana tehdyistä puoluerahoitustarkastuksista.

Tarkastusten perusteella puoluerahoitusta koskevat ajantasaiset ilmoitukset ovat täydennysten jälkeen olennaisilta osin oikein ja antavat tarkastettujen yhteisöjen saamasta tuesta olennaisilta osin oikeat tiedot. Tarkastuksissa ei havaittu olennaisia puoluelain vastaisia tukisuorituksia, jotka olisivat peräisin muulta organisaatiolta kuin lähiyhteisöltä. Tulkinnanvaraisia tilanteita on kuitenkin edelleen runsaasti.

Valvottavien yhteisöjen kirjanpito on hoidettu pääsääntöisesti asianmukaisesti siten, että puoluelain säännösten valvonta on ollut kirjanpidon perusteella toteutettavissa. VTV korostaa kirjanpidon ajantasaisuuden, erittelytavan ja laadun merkitystä. Myös käteiskassavarojen käsittelyyn on syytä kiinnittää huomiota, ja vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyn tulisi olla johdettavissa kirjanpidosta ja muista selvityksistä ja täsmäytettävissä niihin.

Valvottavien yhteisöjen tilintarkastajien valinnassa ja tilintarkastuskertomuksissa on havaittu puutteita. Tilintarkastajiksi ei ole aina valittu puoluelain edellyttämiä auktorisoituja tilintarkastajia. Tilintarkastajat eivät myöskään ole aina sisällyttäneet tilintarkastuskertomuksiinsa puoluelain mukaisia lausumia.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) valvoo puoluelain tarkoittamaa tukea, vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamista sekä näihin liittyvien asiakirjojen laatimista ja toimittamista koskevien säännösten noudattamista. Tarkastusvirasto katsoo toimintansa osaltaan vaikuttaneen puoluerahoituksen läpinäkyvyyden lisääntymiseen.

Tarkastusvirastolla on noin 150 puoluelain mukaista valvottavaa, joista yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat toimittaneet vuoden 2012 tilinpäätösasiakirjansa ilmoitusrekisteriin. Kaikkiaan Suomessa on noin 6 000 puolueyhdistystä. Vuonna 2013 VTV teki 25 puoluerahoitustarkastusta eli viisi enemmän kuin edellisenä vuonna. Tarkastukset kohdistuivat tällä kertaa eduskuntapuolueisiin, niiden Pirkanmaan ja Helsingin piirijärjestöihin sekä kahteen uuteen lähiyhteisönä toimivaan säätiöön.

Tutustu puoluerahoitusvalvonnan kertomukseen

Kategoriat