Rahapelituotoista myönnettyjen avustusten läpinäkyvyyttä, valvontaa ja tuloksellisuuden edellytyksiä tulee kehittää

VTV:n tarkastuksen mukaan rahapelituotoista myönnettyjen avustusten myöntöprosessista olisi kehitettävä nykyistä läpinäkyvämpi ja avustuksiin liittyviä tuloksellisuuden linjauksia olisi selkeytettävä. Myös avustusten valvonnassa on tehostettavaa. Avustuksia hallinnoivat valtionapuviranomaiset ovat kuitenkin toimineet olennaisilta osin säädösten mukaisesti.

Rahapelitoiminnasta valtiolle tuloutetut tuotot ovat muodostaneet huomattavan osan monien yhteiskunnallisten toimintojen rahoituksesta. Tuotto on käytetty urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen, nuorisotyön, terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) tarkasti rahapelitoiminnan tuotoista myönnettyjä avustuksia hallinnoinnin asianmukaisuuden ja tuloksellisuuden edellytysten näkökulmasta. Tarkastuksen perusteella valtionapuviranomaiset ovat toimineet olennaisilta osin säädösten mukaisesti, mutta avustusten myöntöprosessi ei ole riittävän läpinäkyvä.

Rahapelitoiminnan tuotoista myönnetyt avustukset ovat kohdentuneet varsin vakiintuneelle saajajoukolle, mikä on osaltaan vähentänyt avustuksen myöntämisen kriteerien tosiasiallista vaikutusta. Vakiintuneet tuensaajat sekä myöntökriteerien ja avustuspäätösten perustelujen yleisluontoisuus voivat heikentää avustusten myöntämisprosessin läpinäkyvyyttä. VTV suosittaa, että avustushakemuksen käsittelystä johtaisi selkeä jatkumo avustuspäätökseen ja sen riittävän täsmällisiin perusteluihin.

Avustuksia myöntävät opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöille myönnettävien avustusten hallinnoinnista vastaa sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä itsenäinen valtionapuviranomainen, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Viranomaisilla erilaisia käytäntöjä

Avustuspäätösten muoto- ja sisältövaatimuksissa tai avustusten maksamisessa ei tarkastuksessa havaittu olennaisia puutteita. Avustuksensaajilta ei kuitenkaan ole aina edellytetty riittävän kattavia selvityksiä avustusehtojen ja kustannusten valvomiseksi. VTV suosittaa, että valtionapuviranomaiset terävöittävät kustannusten tukikelpoisuuden ja avustusehtojen valvontaa.

Tarkastuksessa kävi ilmi, että valtionapuviranomaisten menettelyt avustusten hallinnoinnissa poikkeavat monella tapaa toisistaan. Eroja on myös siinä, miten viranomaiset huomioivat avustettavan toiminnan tuloksellisuutta avustusprosessin eri vaiheissa. Tuloksellisuusnäkökulma ei näyttäisi ohjaavan avustusten kohdentamista kovin merkittävästi.

VTV suosittaa, että rahapelituotoista myönnettyihin avustuksiin liittyviä tuloksellisuuden linjauksia tulisi selkeyttää. Tuotonjakoministeriöiden pitäisi kiinnittää huomiota myönnettyjen avustusten tavoitteisiin ja mittareihin sekä yhtenäistää niiden vaatimuksia. Avustuspäätöksiä tehtäessä olisi perusteltava nykyistä selkeämmin, miksi juuri kyseistä kohdetta on päätetty rahoittaa muiden hakijoiden sijaan. Lisäksi tarkastettujen valtionapuviranomaisten tulisi lähentää käytäntöjään avustusten hallinnoinnissa.

Uusi rahoitusmalli valmisteilla

Rahapelitoiminnan tuotot ovat viime vuosina laskeneet. Valmisteilla on uusi rahoitusmalli, jossa rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettuja toimintoja rahoitettaisiin yleiskatteellisista budjettivaroista. Ne tulisivat siten kohdennettavaksi talousarvioprosessissa samaan tapaan kuin muut valtiontalouden menokehykseen kuuluvat menot. Uudistus on tarkoitus toteuttaa vuodesta 2024 alkaen.

Voimassa olevan arpajaislain mukaan rahapelitoiminnan tuotto on pitänyt käyttää tiettyihin käyttötarkoituksiin säädettyjen jako-osuuksien mukaisesti.

Tutustu julkaisuun: Rahapelitoiminnan tuotoista myönnetyt avustukset – Hallinnoinnin asianmukaisuus ja tuloksellisuuden edellytykset

Kategoriat