Rahapelitoiminnan tuotoista myönnetyt avustukset – Hallinnoinnin asianmukaisuus ja tuloksellisuuden edellytykset

Valtionapuviranomaiset ovat hallinnoineet rahapelitoiminnan tuotoista myönnettyjä avustuksia olennaisilta osin säädösten mukaisesti, mutta valvonnassa on puutteita. Avustusten myöntämisprosessi ei ole kaikilta osin riittävän läpinäkyvä eikä tuloksellisuuden näkökulma näyttäisi ohjaavan avustusten kohdentamista kovin merkittävästi.

Rahapelitoiminnan tuotoista myönnettäviä harkinnanvaraisia valtionavustuksia myöntävät opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä maa- ja metsätalousministeriö (MMM). Sosiaali- ja terveysalan järjestöille myönnettävien avustusten hallinnoinnista vastaa STM:n yhteydessä itsenäinen valtionapuviranomainen, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

VTV tarkasti rahapelitoiminnan tuotoista myönnettävien valtionavustusten hallinnointiprosessien asianmukaisuutta ja avustusten tuloksellisen kohdentumisen edellytyksiä. Tarkoituksena oli tuottaa tietoa, joka edistää varainkäytön läpinäkyvyyttä, varmentaa avustusvarojen asianmukaista käyttöä sekä hahmottaa, millä tavoin valtionavustuskäytännöt voivat tukea avustusvarojen tuloksellista käyttöä.

Avustusten hallinnointiprosessit ovat olennaisilta osin säädösten mukaisia, mutta valvonnassa on puutteita eikä myöntämisprosessi ei ole kaikilta osin riittävän läpinäkyvä. Tarkastuksessa kävi ilmeiseksi, että viranomaisten menettelyt avustusten hallinnoinnissa poikkeavat monella tapaa toisistaan. Viranomaisten välillä on eroja myös siinä, kuinka avustettavan toiminnan tuloksellisuus huomioidaan avustusprosessin eri vaiheissa. Tuloksellisuuden näkökulma ei nivoudu avustusprosessiin niin tiiviisti, että se ohjaisi merkittävästi avustusten kohdentamista.

Valtionapuviranomaisten tulisi terävöittää kustannusten tukikelpoisuuden ja avustusehtojen valvontaa. Tarve lähentää avustusten hallinnoinnin erilaisia käytäntöjä ja lisätä avustustoiminnan läpinäkyvyyttä on tarkastuksen perusteella ilmeinen. Rahapelituotoista myönnettyihin avustuksiin liittyviä tuloksellisuuden linjauksia tulisi selkeyttää.

Rahapelitoiminnasta valtiolle tuloutetut tuotot ovat muodostaneet huomattavan osan monien yhteiskunnallisten toimintojen rahoituksesta. Tuotot ovat kuitenkin viime vuosina laskeneet, mihin pyritään vastaamaan parhaillaan valmisteltavan uuden rahoitusmallin avulla. Menot kohdennettaisiin uudessa mallissa talousarvioprosessissa samoin kuin muut valtiontalouden menokehykseen kuuluvat menot.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-525-2