Sektorirajat ylittäviin säädösvalmisteluihin tarvitaan vaikuttavampia ennakkoarviointeja

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) selvityksen mukaan säädösten vaikutusarviointeja voisi parantaa monella tapaa. Etenkin eri hallinnonrajat ylittävissä säädösvalmisteluissa perusteellisille ennakkoarvioinneille olisi suuri tarve. VTV listaa selvityksessään useita suosituksia säädösmuutosten kehittämiseen säädösvalmistelijoille, ministeriöille ja valtioneuvostolle.

Säädösvalmistelua, säädössuunnittelua ja oikeussääntelyn vaikutuksia on Suomessa ja kansainvälisestikin tutkittu toistaiseksi niukasti. VTV:n selvitys keskittyi tarkastelemaan lainsäädännön sektorirajat ylittävien vaikutusten ennakkoarviointia osana säädösvalmistelua. Selvityksen tavoitteena oli tukea ennakkoarvioinnin kehittämistä.

Säädösten vaikutusarvioinnit ovat haastavia. Tutkimusten, tarkastusten ja nyt tehdyn selvityksen perusteella arviointi edellyttää huomattavaa osaamista, riittävästi aikaa, asiantuntijaresurssien keskittämistä ja verkottumista sekä kehittyneitä johtamis- ja säädösvalmistelun menettelyjä. Haasteet korostuvat, kun muutokset vaikuttavat samanaikaisesti useaan hallinnonalaan. Tällöin joudutaan pohtimaan mm. mitkä vaikutukset ovat toiselle sektorille olennaisia, kuka vastaa eri asioiden arvottamisesta sekä miten sektorirajat ylittävät vaikutukset ylipäätään tunnistetaan, arvioidaan ja otetaan huomioon.

Ongelmien poistamiseksi tarvittaisiin uutta tutkimustietoa, kokonaistaloudellista ymmärrystä ja tehokasta säädösjohtamista. Sektorirajat ylittäviltä säädösten vaikutusten arvioinneilta puuttuu kuitenkin tällä hetkellä selkeä toiminnallinen identiteetti ja vastuujärjestelmä sekä politiikka- ja ohjausvälineiden tasolla että toimintakäytännön tasolla.

Jotta säädösvalmistelussa voitaisiin lisätä valtionhallinnon ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta, voisivat hallituksen lakiesityksien arviointi- ja raportointiohjeet edellyttää tietoa säädösvalmistelujen keskeisistä tietolähteistä ja tietojenkeruuprosesseista. Läpinäkyvyyttä lisäisi myös eri sidosryhmien mukaan ottaminen säädösten vaikutusten, kohdentumisen ja toteuttamisen arviointeihin. Verkottumisen avulla parannettaisiin samalla sidosryhmien ja olemassa olevan tiedon hyödyntämistä sekä ministeriöiden säädösvalmistelun tietoperustaa ja osaamista eri toimialoilla.

VTV:n selvitys kannustaa ministeriöitä verkottumaan laaja-alaisesti yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa, tukemaan monitieteisyyttä, osallistumaan eri toimialoilla toimiviin tutkimuskonsortioihin ja hyödyntämään valtioneuvoston julkisesti rahoittamaa tutkimustietoa. Ministeriö voisi tukea asiantuntijoitaan ja säädösvalmistelijoitaan omaehtoiseen verkostoitumiseen ja monialaisen osaamisen kehittämiseen.

Säädösten vaikutusarvioinnit olisi mahdollista liittää myös nykyistä kiinteämmin ministeriöiden toimintapolitiikkaan ja tiedonhallintaan.

***

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat