Sosiaaliturvauudistuksessa taklattava erilaiset kannustinloukut ja niiden päällekkäisyydet

Erityisesti byrokratia- ja informaatioloukkuihin liittyy paljon oletuksia mutta vain vähän tutkimustietoa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) nostaa esiin erilaiset kannustinloukut, jotka pitää ottaa huomioon käynnissä olevassa sosiaaliturvauudistuksessa. Puhtaasti taloudellisten kannusteiden lisäksi on muistettava huomioida byrokratia- ja informaatioloukut sekä eri kannustinloukkujen päällekkäisyydet.

Jo useiden hallitusten tavoitteena on ollut lisätä työnteon kannusteita verotuksen, sosiaaliturvan ja ulosoton keinoin. VTV tarkasti neljää lainsäädännöllistä toimea, joilla on pyritty purkamaan kannustinloukkuja ja kannustettu työntekoon tai yritystoiminnan aloittamiseen. Tarkastetut toimet liittyivät tuloverolakiin, työttömyysturvalakiin ja ulosottokaareen.

”Kannustimien lisäämiseen tai kannustinloukkujen purkamiseen tähtäävien uudistusten valmistelussa pitäisi muun muassa hyödyntää mahdollisimman kattavasti olemassa olevaa tietoa kannusteista ja kannustinloukuista sekä asiakasrajapinnassa työskentelevien asiantuntemusta. Näin voidaan varmistaa lainsäädännön sujuva toimeenpano”, VTV:n ylitarkastaja Antti Halmetoja sanoo.

Halmetojan mukaan erityisesti byrokratia- ja informaatioloukkuihin liittyy paljon oletuksia mutta vain vähän tutkimustietoa.

”Jos sosiaaliturvauudistuksessa esimerkiksi lisätään taloudellisia kannusteita, mutta järjestelmään jää byrokratialoukkuja, on mahdollista, että kannustimet eivät toimi odotetulla tavalla”, Halmetoja selittää.

Tarkastuksen perusteella ansiotulojen ja työttömyysturvan yhteensovittaminen helpottui, kun työttömyysetuuksien sovittelu muutettiin maksuperusteiseksi keväällä 2019. Muutoksen myötä etuuden sovittelu kohdistetaan vasta sille jaksolle, jolla palkka maksetaan. Tämä on lyhentänyt etuuksien maksuviiveitä. Myös yritystoiminnan aloittaminen työttömyysetuudella on aiempaa helpompaa. Vuoden 2018 alusta lähtien yritystoimintaa on voinut harjoittaa työttömyysetuudella neljä kuukautta ilman, että se vaikuttaa työttömyysturvaoikeuteen. Vasta sen jälkeen tehdään arvio yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuudesta.

Helmikuussa 2018 voimaantulleella uudistuksella puolestaan annettiin pitkäaikaistyöttömille ulosottovelallisille mahdollisuus lykätä palkan ulosmittausta enintään kuudella kuukaudella. VTV:n tarkastuksen mukaan lykkäysoikeus ei pura ulosottovelasta aiheutuvaa työttömyysloukkua vaan siirtää sitä eteenpäin ja hidastaa velanmaksua. Käytännössä lykkäysoikeuden kriteerien täyttäminen on myös osoittautunut monimutkaiseksi, ja merkittävä osa lykkäyshakemuksista hylätään.

”Yksi tarkastuksen havainnoista oli myös, että verovelvolliset eivät tunne työtulojen ja työttömyysturvan verotuksen eroja kovin hyvin. Valtaosa työttömyysturvan saajista kokee, että työtulojen työttömyysturvaa kevyempi verotus tai työllistymisestä aiheutuva etuuksien pieneneminen eivät vaikuta merkittävästi halukkuuteen ottaa vastaan työtä”, Halmetoja kertoo.

Tutustu julkaisuun: Kannustinloukkujen purkamisen valmistelu ja toimeenpano

Kategoriat