Suomi.fi-palveluita ei hyödynnetä riittävästi – kehitys ei ole lähtenyt käyttäjäorganisaatioiden tarpeista

Suomi.fi-palvelut ovat edistäneet julkisen hallinnon digitalisaatiota, mutta niiden strategisessa ohjauksessa on kehitettävää.

Suomi.fi-palveluita käyttävät julkisorganisaatiot eivät koe, että ne voivat vaikuttaa palveluiden kehittämiseen. Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksessa tuli esiin useita esimerkkejä siitä, ettei Suomi.fi-palveluita ole kehitetty käyttäjäorganisaatioiden tarpeista lähtien. Siksi organisaatiot eivät myöskään ole aktiivisesti hyödyntäneet palveluita.

”Asiakastarpeita kyllä kuunnellaan ja kehittämisestä jaetaan tietoa, mutta aitoa vuoropuhelua ei ole käyty riittävästi. Kehittämisen tulee kohdistua asiakkaiden kannalta oleellisiin tarpeisiin, jotta palveluista saadaan enemmän hyötyä”, sanoo VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Toni Äikäs.

Suomi.fi-palvelut ovat sähköisen asioinnin tukipalveluita, joita käytetään esimerkiksi kansalaisten tunnistautumisessa tai valtuutuksissa. Julkishallinnon organisaatioilla on pääsääntöisesti velvollisuus käyttää yhteisiä palveluita. VTV selvitti, miten Suomi.fi-palvelut tukevat julkisen hallinnon digitalisaatiota sekä kehitetäänkö palveluita tarpeiden mukaan.

Tarkastuksen mukaan palvelut ovat edistäneet julkishallinnon digitalisaatiota. Julkisorganisaatiot hyödyntävät kuitenkin palveluita vaihtelevasti. Valtionhallinnolle tehdyn kyselyn mukaan esimerkiksi Suomi.fi-tunnistusta käyttää 80 prosenttia organisaatioista, mutta tiedonsiirron palveluväylää ja viestit-palvelua alle puolet.

”Suomi.fi-palveluissa on paljon mahdollisuuksia, joita ei ole vielä osattu hyödyntää riittävästi. Esimerkiksi valtuudet-palvelua voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän sote-sektorilla”, sanoo Äikäs.

Suomi.fi-palveluiden strategisen tason ohjaus on ollut vähäistä ja hajanaista eikä palvelukokonaisuuden tavoitetilaa ole selkeästi määritelty. VTV suosittaa, että valtiovarainministeriö selkeyttää ja vahvistaa palvelujen strategista ohjausta. Näin palveluita voidaan kehittää pitkäjänteisesti, määrätietoisesti ja esimerkiksi hallitusohjelma huomioiden.

”Suomi.fi-palveluiden jatkuvuuden ja luotettavuuden turvaaminen on käyttäjäorganisaatioiden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Kun tukipalvelut on otettu käyttöön, ne ovat keskeinen osa niitä omassa toiminnassaan hyödyntävien organisaatioiden sähköisiä palveluita”, Äikäs toteaa.

Suomi.fi-palveluiden ohjauksesta vastaavat valtiovarainministeriön ohella maa- ja metsätalousministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ja palveluita tuottavat Digi- ja väestötietoviraston ohella Maanmittauslaitos ja Valtiokonttori. Suomi.fi-palvelut luotiin Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) kehitysohjelmassa vuosina 2014–2017. Käytetyintä palvelua – tunnistautumista – käytetään noin 200 miljoonaa kertaa vuodessa.

Tutustu julkaisuun: Suomi.fi-palvelujen tilanne ja kehitys

Kategoriat