Suomi.fi-tjänsterna utnyttjas inte tillräckligt – utvecklingen har inte utgått från användarorganisationernas behov

Suomi.fi-tjänsterna har främjat digitaliseringen av den offentliga förvaltningen, men den strategiska styrningen av dem behöver utvecklas.

De offentliga organisationer som använder Suomi.fi-tjänsterna upplever inte att de kan påverka utvecklingen av tjänsterna. Vid Statens revisionsverks revision framkom flera exempel på att Suomi.fi-tjänsterna inte har utvecklats utifrån användarorganisationernas behov. Därför har organisationerna inte heller aktivt utnyttjat tjänsterna.

“Man lyssnar nog på kundernas behov och delar med sig av information om utvecklingen, men man har inte fört en genuin dialog i tillräcklig utsträckning. För att nyttan med tjänsterna ska vara större, bör utvecklingen inriktas på de behov som är väsentliga ur kundernas synvinkel”, säger Toni Äikäs, ledande effektivitetsrevisor vid Statens revisionsverk.

Suomi.fi-tjänsterna är stödtjänster för e-tjänster som används till exempel för att identifiera medborgare eller för fullmakter. Organisationer inom den offentliga förvaltningen är i regel skyldiga att använda gemensamma tjänster. Statens revisionsverk utredde hur Suomi.fi-tjänsterna stödjer digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och om tjänsterna utvecklas utifrån behoven.

Enligt revisionen har tjänsterna främjat digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. De offentliga organisationerna utnyttjar dock tjänsterna i varierande grad. Enligt en enkät till statsförvaltningen använder till exempel 80 procent av organisationerna Suomi.fi-identifikation, men mindre än hälften använder servicekanalen för dataöverföring och meddelandetjänsten.

“Suomi.fi-tjänsterna innefattar många möjligheter som man ännu inte har haft kunskap att utnyttja tillräckligt. Till exempel skulle tjänsten Fullmakter kunna utnyttjas mer inom social- och hälsovårdssektorn”, säger Äikäs.

Den strategiska styrningen av Suomi.fi-tjänsterna har varit obetydlig och splittrad och målbilden för tjänstehelheten har inte definierats tydligt. Statens revisionsverk rekommenderar att finansministeriet förtydligar och stärker den strategiska styrningen av tjänsterna. På så sätt kan tjänsterna utvecklas långsiktigt, målmedvetet och till exempel med beaktande av regeringsprogrammet.

“För användarorganisationerna är det ytterst viktigt att kontinuiteten och tillförlitligheten i Suomi.fi-tjänsterna tryggas. När stödtjänsterna har införts utgör de en viktig del av e-tjänsterna för de organisationer som utnyttjar dem i sin egen verksamhet”, konstaterar Äikäs.

Utöver finansministeriet ansvarar jord- och skogsbruksministeriet samt arbets- och näringsministeriet för styrningen av Suomi.fi-tjänsterna. Tjänsterna produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata men även av Lantmäteriverket och Statskontoret. Suomi.fi-tjänsterna skapades i utvecklingsprogrammet för nationell servicearkitektur 2014–2017. Den mest använda tjänsten – identifikationen – används cirka 200 miljoner gånger per år.

Läs rapporten: Suomi.fi-tjänsternas nulage och utveckling

kategorier