Työtapaturmakorvauspäätöksissä on ollut ruuhkia

Työtapaturmakorvauspäätöksiä ei ole aina onnistuttu tekemään lain vaatimassa kolmen kuukauden määräajassa. Valtiokonttorin tulee varmistaa, että korvauskäsittelyjen määräaikoja noudatetaan. Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki tulee edellyttämään käsittelyaikojen lyhentämistä entisestään.

Valtiokonttorin käsittelyajat työtapaturmakorvausten osalta eivät ole pitäneet. Noin 250–300 työtapaturmakorvauspäätöstä oli tarkastushetkellä myöhässä. Yhtenä syynä on se, että vuonna 2012 tapahtuneen korvausjärjestelmän vaihdon vuoksi on jouduttu käyttämään rinnakkain vanhaa ja uutta järjestelmää, minkä seurauksena käsittelyjonot kasvoivat. Valtiokonttori on ryhtynyt jo toimenpiteisiin käsittelyjonojen purkamiseksi ja pyrkii purkamaan päätösjonot vuoden 2015 loppuun mennessä.

Tapaturmavakuutuslain mukaan vakuutuslaitoksen on annettava korvausasiassa päätös viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Vuoden 2016 alusta voimaan tuleva uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki edellyttää käsittelyaikojen lyhentämistä 30 vuorokauteen, jolloin käsittelyruuhkien purkaminen vaikeutuu entisestään.

Myös rikosvahinkokorvauksiin liittyvien tietojen siirrossa Valtiokonttorista Oikeusrekisterikeskukselle on havaittu merkittäviä viiveitä. Viiveet hidastavat saatavien perinnän aloittamista ulosottokaaren edellyttämässä määräajassa ja saattavat joissain tapauksissa jopa vaarantaa koko perintäprosessin. Tältä osin Valtiokonttori on ryhtynyt jo tilannetta parantaviin toimenpiteisiin.

Luonnonsuojelualueiden korvausten määrän laskennan osalta ohjeistusta tulee täsmentää saajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi. ELY-keskusten tulee huolehtia siitä, että korvaukset maksetaan hallintolainkäyttölain 31 §:n mukaisesti vasta luonnonsuojelualueen perustamispäätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen.

VTV:n tarkastus kohdistui rikosvahinkoihin, oikeusapuun, työtapaturmakorvauksiin sekä luonnonsuojelualueiden perustamiseen liittyviin korvausprosesseihin.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat