Välillisen verotuksen muutosten taloudellisia vaikutuksia tuotava paremmin esille

Poliittisen päätöksenteon lykkääntyminen lyhentää virkamiesten säädösvalmisteluun käytettävissä olevaa aikaa ja sitä kautta vaikeuttaa laadukasta lainvalmistelua. Välillisen verotuksen valmistelu valtiovarainministeriössä on hyvää, mutta veroehdotusten taloudellisten vaikutusten arviointien raportoinnissa on puutteita.

Hallituksen esitysten taloudellisten vaikutusten arviointien taustalaskelmat on valtiovarainministeriössä laskettu teknisesti oikein. Verotuloennusteet osuvat pääosin hyvin kohdalleen tarkasteltujen veromuutosten osalta. Kotitalouksia ja julkista taloutta koskevat arviot ovat pääosin riittäviä.

Taloudellisten vaikutusten arvioinneista löytyi myös puutteita. Erityisesti yritysvaikutusten arviointi oli käsitellyissä hallituksen esityksissä lähes poikkeuksetta vajavaista. Lisäksi hallitusten esitysten laskelmien ja oletusten dokumentointi oli puutteellista. Hallituksen esityksissä tulisikin kuvata nykyistä tarkemmin arvioinneissa käytettyjä aineistoja ja menetelmiä.

Poliittisten päätösten lykkäytyminen on lyhentänyt hallituksen esitysten valmisteluun käytettävissä olevaa aikaa valtiovarainministeriössä ja siten heikentänyt mahdollisuuksia laadukkaaseen säädösvalmisteluun. Välillistä verotusta on kiristetty hallituskaudella pääosin veroteorian ja asiantuntijaryhmien suositusten mukaisesti. Valtiovarainministeriössä olevaa osaamista tulisi hyödyntää laajemmin veromuutoksista päätettäessä.

Välillinen verotus

  • Tarkastuksessa keskityttiin arvonlisäverokantojen korotukseen sekä liikenteen polttonesteiden verotason, alkoholiveron, tupakkaveron ja makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaveron nostoon. Nämä verot edustavat verotuloiltaan lähes 90 % prosenttia kaikista välillistä veroista

  • Välilliseen verotukseen on suunniteltu nykyisellä hallituskaudella tehtäväksi arviolta noin 2,5 miljardin euron edestä korotuksia.

  • Euromääräisesti merkittävin muutos välillisessä verotuksessa hallituskaudella on ollut arvonlisäverokantojen nostamisen prosenttiyksiköllä. Sen arvioitiin lisäävän verotuloja yhteensä noin 830 miljoonalla eurolla.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat