Valtion erityistehtäväyhtiöiden omistajaohjaus on ammattimaista ja tarkoituksenmukaista

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan valtion harjoittama omistajaohjaus on ammattimaista. Samoin valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös on vakiinnuttanut asemansa omistajaohjauksessa. Omistajaohjaus on järjestetty ja saatu toimimaan pääosin tarkoituksenmukaisesti. Yhteydenpito omistajaohjaavien ministeriöiden ja virastojen sekä ohjattavien yhtiöiden välillä on säännöllistä ja käytännönläheistä.

Tarkastusviraston suorittama tarkastus kohdistui kahdeksaan omistajaohjausta harjoittavaan ministeriöön ja virastoon sekä 18:a valtioenemmistöiseen erityistehtäväyhtiöön.

Omistajaohjausta käytiin läpi yleisellä tasolla ja kaikkien yhtiöiden osalta tarkastettiin, missä määrin yhtiöiden hyvää omistajaohjausta ja hallintoa koskevia suosituksia on otettu käyttöön. Yksittäisten yhtiöiden osalta ei otettu kantaa miten suosituksien käyttöönotto on vaikuttanut yhtiön ohjauksen ja valvonnan kokonaisuuteen.

Kaikki omistajaohjaajat ovat tehneet omistajastrategista työtä. Tämä antaa edellytykset ottaa tarvittaessa kantaa yrityksen strategisiin ja taloudellisiin kysymyksiin. Yhtiökohtainen omistajastrategia ei kuitenkaan kaikilta osin aina tue omistajastrategisen työn jatkuvuutta ja vastuunkantoa.

Tarkastusvirasto katsoo, että yhtiökohtaisen omistajastrategian tulisi olla keskeinen ohjausväline, johon omistajapolitiikan päämäärät konkreettisesti kiteytyvät. Se yhtäältä ohjaa valtio-omistajan toimia ja toisaalta sitä päivitetään toimintaympäristömuutosten, valtio-omistajan ja yhtiön toiminnan seurauksena. Valtion omistajapolitiikkaa koskevassa periaatepäätöksessä tai muussa omistajaohjausohjeistuksessa ei kuitenkaan käsitellä ohjaavan ministeriön tai viraston harjoittaman omistajastrategisen työn sisältöä, muotoa tai päivittämistarvetta.

Omistajaohjaukseen liittyviä ongelmia tuli tarkastuksessa ilmi vähän eivätkä ne haitanneet merkittävästi omistajaohjausta tai yhtiöiden toimintaa. Laajin esille tullut ongelmaryhmä koski erityistehtävän sisältöön tai luonteeseen liittyviä asioita. Näitä esiintyi omistajaohjaajien mukaan kolmasosassa yhtiöitä ja yhtiöiden edustajien mukaan noin neljäsosassa yhtiöitä.

Systemaattista ja laajempaa yksittäistä ongelmaa ei tarkastuksessa tullut ilmi, vaan ongelmat olivat eri yhtiöissä eriluonteisia. Omistajaohjausta harjoittavien ministeriöiden esille tuomia asioita olivat esimerkiksi erityistehtävän sisältö ja rajaukset muuttuvassa toimintaympäristössä, hallintoneuvoston ja ministeriön erilaiset näkemykset yhtiön tavoitteista sekä erityistehtävän konkretisointiin ja tulkintaan liittyvät ongelmat. Yhtiöiden esille tuomia asioita olivat esimerkiksi yhtiökohtaisen lain tai asetuksen puutteet tai tulkinnallisuus, yhtiön palkkiojärjestelmä, erityistehtävän ja voittoa tavoittelevan liiketoiminnan rajanveto sekä omistajan ja yhtiön hallituksen oikeuksien ja velvollisuuksien tulkintaerot tai toimivaltaristiriidat.

Faktalaatikko

Valtion erityistehtäväyhtiöissä valtiolla on omistajana yhteiskunnallisia tavoitteita. Yhtiöillä on joko tietty valtion niille osoittama tehtävä tai erivapaus, jonka vuoksi ne eivät toimi ensisijaisesti kaupallisin ehdoin ja niitä ohjataan ensisijaisesti erityistehtävätavoittein. Valtion erityistehtäväyhtiöihin lukeutuu muun muassa Alko Oy ja Veikkaus Oy.

Valtio huolehtii valtioenemmistöisistä erityistehtäväyhtiöistä ja valtion muusta yhtiöomaisuudesta omistajaohjauksen keinoin ja noudattaa valtion omistajapolitiikassa määriteltyjä periaatteita. Omistajaohjauksella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla omistajat joko suoraan tai edustajiensa välityksellä vaikuttavat yhtiön toimintaan.

Tarkastuksen kohteena olleet ministeriöt ja virastot sekä valtioenemmistöiset erityistehtäväyhtiöt olivat:

Liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Teknologian tutkimuskeskus VTT, työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto ja valtiovarainministeriö.

Alko Oy, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Finavia Oyj, Finnpilot Pilotage Oy, Finnvera Oyj, Governia Oy, Hansel Oy, Haus Kehittämiskeskus Oy, Solidium Oy, Suomen Erillisverkot Oy, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Teollisen yhteistyön rahasto (Finnfund) Oy, Tietokarhu Oy, Veikkaus Oy, VTT Expert Services Oy, VTT Memsfab Oy, VTT Ventures Oy ja VTT International Oy.

Tarkastuksen kohteena olleiden 18 valtioenemmistöisen erityistehtäväyhtiön yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2011 noin 4 miljardia euroa, taseiden loppusumma noin 11,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 7 000 henkilöä.

Tarkastus kohdistui pääosin vuosien 2010, 2011 ja 2012 toimintaan ja noudatettuihin menettelytapoihin.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat