Väylänpitovarojen nykyinen budjetointitapa ei riittävästi tue priorisointia

Nykyinen budjetointitapa vaikeuttaa kokonaiskuvan hahmottamista väylänpitorahoituksesta. Toimenpiteitä on pystyttävä asettamaan tärkeysjärjestykseen ja mukauttamaan käytettävissä olevaan rahoitukseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan pääluokkaan on myönnetty yhteensä 3 198 miljoonaa euroa määrärahoja valtion vuoden 2013 talousarviossa. Tästä noin kaksi kolmasosaa käytetään valtion liikenneväylien väylänpitomenoihin.

Valtion talousarviorakenne ei edistä väylänpitovarojen kokonaistarkastelua. Liikenneväylien kunnossapitoa ja tasonparannustarpeita tarkastellaan ohjauksessa ja budjetoinnissa erillisinä, vaikka niitä tulisi tarkastella kokonaisuutena. Menettely on johtanut joidenkin yhteysvälien suurten ja kalliiden tasonparannushankkeiden suosimiseen sen sijaan, että olisi panostettu olemassa olevan väyläverkoston kunnossapitoon.

Väylien korjaustarve on kasvanut ja kunnossapitomäärärahoja pidetään usein riittämättöminä. Valtion talousarviossa ei ole silti tarkasteltu sellaisia vaihtoehtoja, joissa siirrettäisiin määrärahoja väylänrakennuksesta kunnossapitotoimintaan. Investointiluonteisiin väylähankkeisiin sen sijaan on käytettävissä useampia talousarvion määrärahoja. Tarkastusviraston mukaan toimenpiteet tulisi asettaa perusteltuun tärkeys- ja kiireellisyysjärjestykseen ja sovittaa sen mukaan käytettävissä olevaan rahoitukseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ohjausprosesseja kokonaisuudessaan on kehitetty ja niissä otetaan aiempaa paremmin huomioon hallitusohjelmassa edellytetyt toimenpiteet. Ministeriössä on toimivat rakenteet esimerkiksi säädösvalmistelulle ja lakien vaikutusten arviointiin on panostettu. Toiminnan yhtenäiselle suunnittelulle asettaa kuitenkin riskin hallinnonalan strategiakokonaisuuden laajuus ja kirjavuus. Lisäksi ministeriössä on puutteita hankintasäännöksien noudattamisessa.

VTV:n ohjausjärjestelmätarkastus kohdistui liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan suunnitteluun, johtamiseen ja raportointiin sekä laskentatoimeen, arviointitoimintaan ja sisäiseen valvontaan.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat