Verotarkastustoiminta täyttää tulostavoitteensa

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Verohallinnon verotarkastustoiminta on saavuttanut sille asetetut tulostavoitteet. Tulostavoitteisto ei kuitenkaan mahdollista riittävän tarkan kuvan saamista verotarkastuksen todellisesta tuloksellisuudesta. Verotarkastustoiminnasta ei tällä hetkellä ole käytössä sellaista tietoa, jolla toiminnan vaikuttavuus ja sisäinen tehokkuus voitaisiin asianmukaisesti varmistaa.

Verotarkastusyksikön toimintakuluihin oli vuodelle 2011 myönnetty 41 845 000 euroa. Yksikön toimintaan käytettiin samana vuonna hieman yli 700 henkilötyövuotta. Viime vuosina verotarkastuksia on tehty vuosittain noin 3 500 kappaletta ja niiden perusteella maksuunpanoesityksiä noin 300 miljoonan euron edestä.

Tarkastusvirasto katsoo, että verotarkastustoiminnan uudelleenorganisointi yhdeksi valtakunnalliseksi kokonaisuudeksi vuodesta 2010 alkaen on selkeästi parantanut mahdollisuuksia edistää tuloksellisuutta. Toiminnan ohjausta ja johtamista voidaan kehittää ja yhdenmukaistaa aiempaa tehokkaammin. Uudelleenorganisoinnin myötä verotarkastustoiminnassa on käynnistynyt monia arvokkaita kehittämisprojekteja.

Verotarkastusten yleisestävää vaikutusta, verokertymän turvaamista tai vaikutusta harmaaseen talouteen on kuitenkin edelleen vaikea mitata ja tavoitteistaa. Tarkastusviraston mukaan valtiovarainministeriön tulisi ottaa enemmän vastuuta tulostavoitteiden asettamisessa. Lisäksi ohjauksen ja johtamisen laatua tulisi kehittää yhteistyössä ministeriön ja Verohallinnon välillä.

Tulostavoitteista riippumatta verotarkastuksen tuloksellisuuteen vaikuttaa olennaisesti se, mitkä verovelvolliset valikoituvat tarkastuksen kohteeksi. Verotarkastusten kohdevalinnassa on käynnissä merkittävä kehittämisprosessi ja painopiste on siirtymässä valtakunnantasoiseen, riskianalyysiin pohjautuvaan kohdentamiseen. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan kohdevalinta on verotarkastustoiminnassa kriittinen menestystekijä ja virasto katsoo, että kohdevalintajoukon tulee mahdollistaa kaikkien käytössä olevien, keskenään ristiriitaistenkin, tulostavoitteiden toteutuminen.

Verotarkastus on yksi keskeisimpiä keinoja puuttua harmaan talouden ongelmaan. Harmaan talouden tarkastukset vaativat merkittävän resurssipanostuksen. Toiminnan painopisteen siirtäminen niihin merkitsisi muun tarkastuskattavuuden merkittävää vähenemistä ja tarkastusten suoran verokertymän pienenemistä. Tarkastusvirasto katsoo, että panostuksen harmaan talouden tarkastuksiin tulee perustua riittävään tietoon sen taloudellisista ja muista vaikutuksista.

Valtiontalouden tarkastusvirasto kiinnittää huomiota myös tarpeeseen selvittää laatujärjestelmän hyödyntämistä verotarkastustoiminnassa, varmistaa riittävä osaaminen kokeneiden ja ammattitaitoisten tarkastajien siirtyessä eläkkeelle, puuttua jatkossakin aktiivisesti lainsäädännön puutteisiin sekä taata sujuva kohdevalinnan uudistumisprosessi.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat