Ympäristöterveydenhuollon johtosuhteet on selvitettävä

Ympäristöterveydenhuollon ohjaus hajautuu kolmelle hallinnonalalle eikä se huomioi kuntien käytössä olevia resursseja. Organisoinnin kehittäminen tulee kytkeä tiiviisti kuntarakenteen sekä valtion keskus- ja aluehallinnon uudistuksiin.

Ympäristöterveydenhuollon ohjaus on tarkastuksen perusteella hajallaan. Toimintaa sääteleviä lakeja on useita ja ohjausvastuu jakautuu usealle ministeriölle, mikä vaikeuttaa kokonaisuuden hallintaa. Ministeriöiden ohella kunnallista ympäristöterveydenhuoltoa ohjaavat keskusvirastot ja aluehallintovirastot. Toiminnan johtamisen kokonaisvastuuta ei ole osoitettu yhdelle toimijalle eikä ohjausta ole sovitettu riittävästi yhteen.

Valtakunnallinen valvontaohjelma on jäsentänyt ja yhdenmukaistanut ympäristöterveydenhuollon suunnittelua ja seurantaa. Paikallisviranomaiset pitävät kuitenkin useita ohjelmaan kirjattuja tavoitteita epärealistisen vaativina ja huonosti perusteltuina. Myös ohjelman raportointivaatimukset koetaan liiallisina. Valvontatyötä hankaloittavat myös jatkuvat säädösmuutokset, joiden seuraaminen vie aikaa perustyöltä.

”Ympäristöterveydenhuollon resurssit ovat tarkastuksen perusteella riittämättömät suhteessa ohjauksen vaatimuksiin. Vastuuministeriöiden ja keskusvirastojen tulee varmistaa, että tavoitteet ja voimavarat ovat tasapainossa”, sanoo johtava tuloksellisuustarkastaja Juho Nurminen. ”Ympäristöterveydenhuollon eri toimialueiden riskit tulee kartoittaa yhdenmukaisesti ja toiminnan ohjaus järjestää tämän perusteella.”

Ympäristöterveydenhuollon organisointi tulee kytkeä tiiviisti kuntarakenteen sekä valtion keskus- ja aluehallinnon uudistuksiin. Kuntauudistuksesta riippumattakin valtioneuvoston tulee selvittää ympäristöterveydenhuollon keskushallinnon johtosuhteet. Säädöspohjan kehittämisessä tulee edelleen kiinnittää huomiota lainsäädännön selkeyteen ja yhdenmukaisuuteen. Ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisessä tulee päästä aidosti yhteisiin ratkaisuihin, joissa huomioidaan sekä keskusvirastojen että paikallishallinnon tarpeet.

Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on ehkäistä ja poistaa elinympäristössä olevia terveyshaittoja. Tehtäväkenttään kuuluu esimerkiksi veden, ruoan ja sisäilman valvontaa. Ympäristöterveydenhuollon resurssit ovat vaatimattomat esimerkiksi perusterveydenhuoltoon verrattuna, mutta sen keinoin kyetään ehkäisemään suuria terveydellisiä ja taloudellisia haittoja.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat