Esitetty muutos Business Finland -lakiin ei ratkaise vastuunjaon ongelmia

VTV antoi lausuntonsa Business Finlandia koskevasta lakimuutosluonnoksesta.

VTV on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausuntonsa luonnoksista, joissa esitetään muutoksia Business Finlandia koskevaan lainsäädäntöön.

Organisaatiomalli, joka muodostuu virastosta (rahoituskeskus) ja sen sisällä olevasta valtioenemmistöisestä osakeyhtiöstä (Business Finland Oy), jonka ainoa asiakas on rahoituskeskus, on ongelmallinen. VTV on jo aiemmin todennut, että Business Finlandin kohdalla viranomaisen ja yhtiön välinen raja on häilyvä. Business Finlandissa toimitaan ikään kuin kaksilla eri pelisäännöillä, jolloin hyvän hallinnon perusteet ja omistajaohjauksen periaatteet vaarantuvat.

VTV:n mukaan lakiesityksen luonnoksessa toteutettavaksi ehdotettu malli ei poista oleellisilta osin nykyiseen organisaatiomalliin liittyviä riskejä ja ongelmia, jotka johtuvat epäselvästä vastuun- ja tehtävänjaosta. VTV arvioi, että lakiesityksen luonnoksessa on esitetty nopeita ratkaisuja vain joihinkin esillä olleisiin ongelmiin.

Hyvä vaihtoehto olisi rahoituspäätösten valmistelun siirtäminen yhtiöstä rahoituskeskukseen

VTV pitää hyvänä, että esitetyn mallin lisäksi luonnoksessa analysoitiin kolmea muuta vaihtoehtoa Business Finlandin organisaatiomalliksi. Nämä kuitenkin on kuitenkin hylätty hyvin niukoilla perusteluilla.

Yksi hylätyistä ratkaisuvaihtoehdoista oli rahoituspäätösten valmisteluvastuun siirtäminen kokonaisuudessaan Business Finlandin yhtiöstä rahoituskeskukseen. Tämä vastaisi parhaiten niihin huomioihin, joita tehtiin eduskunnan apulaisoikeusmiehen ratkaisussa, VTV:n laillisuustarkastuksessa 2019 ja Business Finlandista vuonna 2021 tehdyssä ulkoisessa arviossa. Rahoituspäätösten valmistelun siirtäminen Business Finlandin yhtiöstä rahoituskeskukseen vastaisi myös valtiovarainministeriön suositusta yhtiöittämisestä.

VTV hämmästelee, että edellä kuvattu vaihtoehto on hylätty. Esitysluonnoksessa hylkäämistä perustellaan yksipuolisesti sillä, että korvaava ratkaisu säilyttäisi nykyisen lain tavoitteen, jossa Business Finlandin yhtiö ja rahoituskeskus muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden ja niitä johdetaan yhteisellä strategialla. Tämä tavoite voitaisiin säilyttää myös muissa lakiesitysluonnoksen vaihtoehdoissa.

Kategoriat