Oppimisympäristöt digitalisoituvat – eri toimijoiden yhteistyötä ja osaamista pohdittiin työpajassa

Digitalisaation edistäminen ohjaa sekä arvioimaan kriittisesti entisiä toimintatapoja että rakentamaan uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja koko koulutusjärjestelmässä, myös yleissivistävässä koulutuksessa. Näin todettiin tarkastusviraston järjestämässä sidosryhmätyöpajassa, jonka näkökulmista on nyt julkaistu raportti.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tuoreessa raportissa eri tahojen edustajat pohtivat verkostoja digitalisaation edistäjinä sekä digitalisointia tukevan osaamisen kehittämistä. Kirjoittajat ovat mm. Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämispäällikkö Tero Huttunen sekä useiden kaupunkien, yliopistojen, oppilaitosten sekä Kuntaliiton ja OAJ:n edustajat.

Keväällä 2019 valmistuneessa ”Yleissivistävän koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisointi” -tarkastuksessa tarkastusvirasto oli todennut, että yleissivistävän koulutuksen digitalisaatio on hajautunut. Toimijat ja prosessit sekä panokset, tuotokset ja tulokset liittyvät toisiinsa satunnaisesti ja ohuesti. Myös se, millaista osaamista digitalisaation menestyksekäs edistäminen edellyttää, on epäselvää ja vaatii tarkentamista. Tilanteen parantamiseksi esitettiin mm. eri toimijoiden tehtävien, roolien ja vastuiden selventämistä, digitalisoinnin suuntaviivojen määrittelemistä sekä digitalisointia palvelevan tiedon ja sen hallinnan kehittämistä.

Ehdotusten tueksi VTV järjesti marraskuussa 2019 yleissivistävän koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöjen sidosryhmille työpajan. Työpajan perusteella

  • Digitalisaation kokonaisohjausta on parannettava yhteistyössä kaikkien toimijoiden kesken.

  • Valtionhallinnon tulisi ottaa aktiivinen rooli digitalisointiin osallistuvien toimijoiden yhteistoiminnan rakentamisessa: sen tulee luoda yhteistoiminnalle pohja ja raamit, tarkentaa suuntaviivoja yhteistoiminnassa muiden kanssa, varmistaa yhteisen kehittämisen ja toiminnan tietoperusta erityisesti valtakunnallisella ja alueellisesti sekä koordinoida toimintaa.

  • Tämä parantaisi toimijoiden välistä yhteistoimintaa, selkeyttäisi sen pelisääntöjä ja edistäisi laadukasta digitalisointiosaamista. Yhteistoiminnalle tarvitaan pohja ja raamit erityisesti siksi, että suurten muutosten keskellä digitalisaation saavutettavuudesta muodostuu demokratia- ja tasa-arvokysymys.

Lue raportti: Yleissivistävän koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisointi – Kooste sidosryhmien näkemyksistä

Kategoriat