Lärmiljöerna blir digitala – workshop diskuterade aktörers samarbete och kompetens

Insatserna för att främja digitaliseringen inviterar till dels kritisk granskning av invanda handlingssätt, dels utformning av nya tanke- och handlingsmönster i utbildningssystemet, inklusive den allmänbildande utbildningen. Detta konstaterades i revisionsverkets workshop vars synpunkter nu har samlats i en rapport.

I en färsk rapport från Statens revisionsverk begrundar olika instansers representanter nätverkens roll som främjare av digitalisering samt utvecklingen av digitaliseringskompetens. Författare är bland annat generaldirektör Olli-Pekka Heinonen från Utbildningsstyrelsen, utvecklingschef Tero Huttunen från Undervisnings- och kulturministeriet samt representanter för flera städer, universitet, läroanstalter samt Kommunförbundet och Undervisningssektorns Fackorganisation rf.

Revisionsverket konstaterade i revisionen Digitalisering av undervisnings- och lärandemiljöer i allmänbildande utbildning att digitaliseringen i den allmänbildande utbildningen var splittrad.

Kopplingarna mellan aktörerna och processerna samt insatserna, produkterna och resultaten är slumpmässiga och ytliga. Kompetensbehoven för att framgångsrikt främja digitalisering är också oklara och behöver förtydligas. För att avhjälpa situationen föreslogs bland annat förtydligande av aktörernas uppgifter, roller och ansvar, uppdragning av riktlinjer för digitaliseringen samt utveckling av informationen och informationshanteringen för digitalisering.

Som stöd till förslagen arrangerade revisionsverket i november 2019 en workshop för intressenterna inom undervisnings- och lärandemiljöer i den allmänbildande utbildningen. I workshopen fastställdes följande synpunkter:

  • Den övergripande styrningen av digitaliseringen måste förbättras genom samarbete mellan alla delaktiga parter.

  • Statsförvaltningen bör aktivt bidra till etableringen av samverkan mellan digitaliseringsaktörerna genom att lägga grunden och ange ramarna för samverkan, dra upp riktlinjerna i samråd med andra, säkerställa kunskapsunderlaget för den gemensamma utvecklingen och verksamheten speciellt på riksomfattande och regional nivå samt samordna verksamheten.

  • Det skulle stärka samverkan mellan aktörerna, ge tydligare spelregler för verksamheten och främja god digital kompetens. Det behövs en grund och ramar för samverkan framför allt eftersom de omgivande omvälvningarna gör digital delaktighet till en demokrati- och jämlikhetsfråga.

 

Ta del av rapporten: Digitalisering av undervisnings- och lärandemiljöer i allmänbildande utbildning – Sammanfattning av intressenternas synpunkter

kategorier