VTV:n tilinpäätös 2022: Perustehtävän rinnalla valmistautumista uusiin vastuisiin

Tarkastus- ja valvontatoiminnallaan VTV varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin lakia noudattaen ja tarkoituksenmukaisesti. Valtiontaloudellinen merkitys sekä oikea-aikaisuus ohjaavat tarkastusten kohdentamista.

Vuonna 2022 tarkastusvirasto toteutti tarkastussuunnitelman mukaisia tarkastuksia ja valmistautui uusiin lakisääteisiin tehtäviin avoimuusrekisterin valvojana sekä hyvinvointialueiden tarkastajana.

Tarkastus- ja valvontatoimintaan käytettiin vuonna 2022 lähes kahdeksan henkilötyövuotta enemmän työaikaa kuin edellisvuonna. Tarkastuskertomuksia valmistui yhteensä 81 kappaletta. Tarkastussuositusten toteutumista seurattiin 16:n tarkastuksen jälkiseurannalla. Asiantuntijalausuntoja annettiin ja kuulemisiin osallistuttiin edelleen runsaasti.

Eduskunnalle annettiin kuusi kertomusta: vuosikertomus keskeisistä tarkastuksiin perustuvista havainnoista, finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen vaalikausiraportti vuosilta 2019–2022, erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2021 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta, puoluerahoitusvalvonnan kertomus 2021 sekä vaalirahoituksen valvontakertomukset vuoden 2021 kuntavaaleista ja vuoden 2022 aluevaaleista.

Julkisen talouden riskien sekä relevanttien ja oikea-aikaisten tarkastusaiheiden tunnistamiseksi virasto seuraa aktiivisesti toimintaympäristöä ja on jatkuvassa vuorovaikutuksessa eduskunnan valiokuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Vuonna 2022 oli käynnissä uusien hyvinvointialueiden valmistelu. Tarkastusvirasto rakensi yhteistyössä tarkastusyhdistysten kanssa päätöksentekijöille tietopaketin hyvinvointialueiden toiminnan valmistelun tueksi. Vuoden aikana aloitettiin myös valmistautuminen tarkastusviraston uuteen avoimuusrekisteritehtävään: hallituksen esityksen mukaan tarkastusvirastosta tulee avoimuusrekisterin ylläpitäjä, joka jatkossa myös valvoo rekisteriin liittyvien ilmoitusvelvollisuuksien noudattamista.

Tarkastusviraston uusi linjaorganisaatio aloitti toimintansa vuoden 2023 alusta, ja valmistelutyö tehtiin pääosin vuonna 2022. Uudistustyön tavoitteet asetettiin tukeutuen vahvasti henkilöstön aiemmin tekemään arviointiin. Keskeisiä tavoitteita olivat vastuiden ja tehtävien selkeys, lakisääteisten tehtävien turvaaminen sekä esihenkilötyön tuominen lähemmäs työtekijöitä. Myös sujuva ja siiloton yhteistyö ja työssä kehittyminen tunnistettiin tärkeiksi tavoitteiksi.

Tutustu tilinpäätökseen

Kategoriat