Statens revisionsverks bokslut 2022: Vid sidan av den grundläggande uppgiften även förberedelse inför nya ansvarsförbindelser

Genom sin gransknings- och tillsynsverksamhet säkerställer revisionsverket att statens tillgångar används för de syften som riksdagen anvisar, med efterlevnad av lagen och ändamålsenligt. Den statsfinansiella betydelsen och rättidigheten styr inriktningen av revisionerna.

År 2022 genomförde vi revisioner och granskningar enligt granskningsplanen och förberedde oss för våra nya lagstadgade uppdrag som övervakare av öppenhetsregistret och granskare av välfärdsområdena.

År 2022 användes nästan åtta årsverken mer arbetstid för gransknings- och tillsynsverksamheten än året innan. Sammanlagt 81 revisionsberättelser färdigställdes. Genomförandet av rekommendationerna kontrollerades genom uppföljning av 16 revisioner och granskningar. Revisionsverket gav många expertutlåtanden och deltagandet vid höranden var fortfarande omfattande.

Riksdagen fick sex berättelser: årsberättelsen om centrala observationer som grundar sig på revisioner, valperiodsrapporten om övervakningen och granskningen av finanspolitiken 2019–2022, särskild berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2021, berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2021, samt berättelser om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet 2021 och välfärdsområdesvalet 2022.

För att identifiera riskerna som är förknippade med de offentliga finanserna samt relevanta och tidsmässigt rätt utförda revisionsteman följer ämbetsverket verksamhetsmiljön aktivt och är i ständig växelverkan med riksdagens utskott och andra intressentgrupper.

År 2022 bereddes de nya välfärdsområdena. Statens revisionsverk byggde tillsammans med revisionsföreningarna upp ett informationspaket för beslutsfattarna som stöd för beredningen av välfärdsområdenas verksamhet. Under året inleddes också förberedelserna för Statens revisionsverks nya uppgift gällande öppenhetsregistret: enligt regeringens proposition blir Statens revisionsverk registeransvarig för öppenhetsregistret och kommer i fortsättningen också att övervaka att anmälningsskyldigheterna i anslutning till registret fullgörs.

Den nya linjeorganisationen vid Statens revisionsverk inledde sin verksamhet i början av 2023 och beredningsarbetet gjordes huvudsakligen 2022. Målen för reformen baserades i hög grad på personalens tidigare utvärdering. Centrala mål var att tydliggöra ansvarsförbindelserna och uppgifterna, trygga de lagstadgade uppgifterna och föra chefsarbetet närmare de anställda. Även smidigt och enhetsöverskridande samarbete och utveckling i arbetet identifierades som viktiga mål.

Bekanta dig med bokslutet

kategorier