Haluamme sidosryhmät paremmin mukaan tarkastustyöhön

Eurooppalaisille tarkastusvirastoille on yhä tärkeämpää sitouttaa sidosryhmänsä tarkastustyöhön. Päämääränä on parantaa tarkastusten vaikuttavuutta. Myös me Valtiontalouden tarkastusvirastossa jatkamme sidosryhmäyhteistyötä ja sen kehittämistä.

Helsingissä pidettiin huhtikuun lopussa Euroopan tarkastusvirastojen yhteistyöelimen eli EUROSAIn ympäristötarkastuksen työryhmän kevätkokous. Kokouksessa käsiteltiin ympäristöasioiden hallintaa tarkastuksen näkökulmasta. Teema liittyy kiinteästi kestävän kehityksen Agenda2030-tavoiteohjelmaan.

Yksi kokouksessa käsitelty, meillä VTV:ssäkin ajankohtainen aihe koski eri sidosryhmien nykyistä tiiviimpää mukaanottoa tarkastustoimintaan. Näin pyritään lisäämään tarkastusten hyödyntämistä ja vaikuttavuutta. Sidosryhmillä tarkoitetaan laajaa joukkoa eri tahoja, joihin tarkastuksella saattaa olla vaikutusta tai joita tarkastuksen tulokset kiinnostavat. Näitä ovat muun muassa tarkastuksen kohteena olevat tahot, parlamentti, median edustajat ja tietysti kansalaiset. Erityisesti ympäristöaiheisissa tarkastuksissa sidosryhmien joukko on usein suuri.

Tarkastusvirastot kiinnittävät sidosryhmiin huomiota jo nyt – ainakin paperilla

Kokouksessa esitellyn selvityksen tulokset kertoivat, että sidosryhmien huomioiminen ainakin jossain määrin on Euroopan tarkastusvirastojen keskuudessa yleistä. Usein sidosryhmät on mainittu tarkastusvirastojen strategioissa ja niiden sitouttamiseksi on luotu ohjeita. Samalla havaittiin kuitenkin, ettei sitouttamiseen tähtääviä toimia yleensä arvioida.

Yleisesti ottaen sidosryhmien osallistaminen ei ole tarkastusvirastoille asetettu velvollisuus, vaan kiinnostus sitouttamiseen nousee virastojen omista tarpeista. Joissakin maissa on kokeiltu osallistavaa tarkastusta, jossa tarkastustiimissä on mukana kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Tällä tavoin koetetaan parantaa hallinnon luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä.

Onnistunut vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on meille tärkeää

Meillä VTV:ssä sidosryhmätoiminnalla on pitkät perinteet. Sidosryhmät mainitaan strategiamme lisäksi myös vuosittaisessa tarkastussuunnitelmassamme. Rakentava ja avoin vuoropuhelu onkin yksi strategisista menestystekijöistämme. Eri tahoja pyritään sitouttamaan kyselyillä, säännöllisillä tapaamisilla ja jokaisen tarkastusprosessin yhteydessä tapahtuvalla kohteen kuulemisella.

Viimeksi toteutimme keskeisille sidosryhmillemme kyselyn vuonna 2015. Tavoitteena oli selvittää näkemyksiä toimintamme vaikuttavuudesta, vuorovaikutuksen onnistuneisuudesta sekä sidosryhmäviestinnästä. Tarkastuskohteiden antamat viralliset lausunnot tarkastuskertomuksista julkaistaan nykyään tarkastusten ohella kotisivuillamme. Tapaamme säännöllisesti ministeriöiden ylintä virkamiesjohtoa, joka on yksi keskeinen tarkastustemme sidosryhmä.

VTV:ssä otettiin käyttöön vuonna 2017 säännölliset palautekäytännöt. Tuloksellisuustarkastuksista, finanssipolitiikan tarkastuksista ja laillisuustarkastuksista palautetta pyydetään jokaisen tarkastuksen jälkeen ja tilintarkastuksista joka toinen vuosi. Sidosryhmäviestinnän käytäntöjen ja palautejärjestelmän avulla kehitämme viraston johtamista, vuorovaikutusta ja tarkastusprosesseja.

Lisäksi työtämme tukevat tieteellinen neuvosto ja neuvottelukunta, joiden kautta meillä on pysyvä yhteys tärkeisiin sidosryhmiimme. Tieteellinen neuvosto koostuu asiantuntijoista, joilta voimme pyytää esimerkiksi lausuntoja ja kommentteja valtiontalouden tarkastuksen ja valvonnan kehittämisestä ja arvioinnista. Neuvottelukunta on lakisääteinen toimielin. Sen tarkoituksena on ylläpitää virastomme yhteyksiä eri yhteistyötahoihin ja seurata toimintamme tuloksellisuutta ja palvelukykyä.

Maakuntauudistus laajentanee tarkastusoikeuttamme koskemaan uusia maakuntia. Olemme valmistautuneet muutokseen verkostoitumalla maakuntien valmisteluorganisaatioiden ja muiden tarkastus- ja arviointitoimijoiden kanssa.

Lisätoimia sitouttamisen kehittämiseksi on luvassa – tavoitteena suurempi vaikuttavuus

Aloitamme VTV:llä asiakkuusohjelman valmistelun ensi syksynä. Tätä varten on jo aloitettu työ, jossa määritellään sidosryhmiä, pohditaan asiakkuuden määritelmää ja selvitetään muiden maiden tarkastusvirastojen asiakkuusohjelmia. Ohjelman valmistumisen jälkeen eri tahojen sitouttamisen periaatteita tarkastustyöhön arvioidaan säännöllisesti.

Tavoitteenamme on hyvä ja arvostava vuorovaikutus, joka mahdollistaa laadukkaamman tarkastustyön. Tarkastustemme keskiössä on aina valtiontaloudellinen näkökulma. Siksi sidosryhmätyötä parantamalla on myös mahdollista kehittää valtiontaloudellista vaikuttavuutta ja korostaa valtiontaloudellista näkökulmaa.

Kategoriat