Vi vill inkludera våra intressenter mer i revisionsarbetet

Det blir allt viktigare för de europeiska revisionsverken att binda sina intressenter till revisionsarbetet. Målet är att förbättra revisionernas effektivitet. Också vi på Statens revisionsverk fortsätter att utöva och utveckla samarbetet med intressenter.

I slutet av april ordnades ett vårmöte för arbetsgruppen för miljörevision vid de europeiska revisionsorganisationernas gemensamma organisation EUROSAI i Helsingfors. Vid mötet behandlades hanteringen av miljöfrågor ur ett revisionsperspektiv. Temat har ett nära samband till målprogrammet för hållbar utveckling Agenda2030.

En av frågorna som behandlades på mötet, och som också är aktuell hos oss på VTV, är hur man bättre än idag kan inkludera intressenter i revisionsverksamheten. Genom detta strävar man efter bättre utnyttjande av och effektivitet i revisionerna. Med intressenter avses en omfattande grupp av olika parter, som kan påverkas av revisionen eller som har ett intresse av revisionens resultat. Sådana är bland annat de instanser som granskas, parlamentet, representanter för media och naturligtvis medborgarna. I synnerhet då det gäller miljörelaterade revisioner är gruppen av intressenter ofta stor.

Revisionsverken beaktar redan idag intressegrupper – åtminstone på papperet

Resultaten för den utredning som presenterades vid mötet visade att det är allmänt att man åtminstone i viss mån uppmärksammar intressenter vid de europeiska revisionsverken. Ofta nämns intressenterna i revisionsverkens strategier och man har tagit fram instruktioner för hur de ska inkluderas. Samtidigt kunde man dock konstatera att åtgärderna för att inkludera intressenter oftast inte utvärderas.

I allmänhet är det inte revisionsverkens fastställda skyldighet att inkludera intressenter i arbetet, utan intresset för att göra det grundar sig på verkens egna behov. I vissa länder har man testat inkluderande revisioner, i vilka aktörer från medborgarsamhället deltar i revisionsteamet. På detta sätt vill man förbättra förvaltningens tillförlitlighet och transparens.

En lyckad interaktion med intressenterna är viktig för oss

VTV:s intressentverksamhet har långa anor. Intressenter nämns förutom i vår strategi också i vår årliga revisionsplan (på finska). En konstruktiv och öppen dialog är en av våra strategiska framgångsfaktorer. Vi strävar till att inkludera olika parter genom enkäter, regelbundna möten och genom att höra föremålet för granskningen i samband med varje revisionsprocess.

Senast genomförde vi en enkät för de centrala intressenterna 2015. Målet var att klarlägga synen på vår verksamhets effektivitet, hur väl interaktionen hade lyckats, samt kommunikationen med intressegrupperna.  De officiella utlåtanden som de granskade har lämnat om revisionsberättelserna publiceras numera vid sidan av revisionerna på vår . Vi träffar regelbundet ministeriernas högsta tjänstemannaledning, som utgör en viktig intressegrupp för våra revisioner.

VTV tog ett regelbundet responsförfarande i bruk 2017. Vi ber om respons efter varje effektivitetsgranskning, granskning av finanspolitiken och laglighetsgranskning och vart annat år om redovisningsrevisioner. Genom vår praxis för intressentkommunikation och vårt responssystem utvecklar vi verkets ledarskap, interaktion och revisionprocesser.

Dessutom stöder det vetenskapliga rådet och delegationen vårt arbete, då de ger oss en permanent kontakt till våra viktiga intressentgrupper. Det vetenskapliga rådet består av sakkunniga, av vilka vi till exempel kan be om utlåtanden och kommentarer i anknytning till utvecklingen och utvärderingen av statsfinansernas revision och tillsyn. Delegationen är ett lagstadgat organ. Syftet med delegationen är att upprätthålla verkets kontakter till olika samarbetsinstanser och följa upp vår verksamhets effektivitet och serviceförmåga.

Landskapsreformen kommer förmodligen att utvidga vår revisonsbehörighet till att omfatta de nya landskapen. Vi har förberett oss för förändringen genom att nätverka med landskapens beredningsorganisationer och övriga revisions- och utvärderingsaktörer.

Ytterligare åtgärder för att utveckla inkluderandet av intressenter – målet är en större effekt

Vi påbörjar beredningen av ett nytt kundrelationsprogram på VTV nästa höst. Arbetet inför detta har redan påbörjats. Intressenter definieras, definitionen för kund diskuteras och kundrelationsprogrammen vid revisionsverk i andra länder utreds. Efter att programmet färdigställts kommer principerna för att inkludera olika parter i revisionsarbetet att utvärderas regelbundet.

Vårt mål är en god och respektfull interaktion som möjliggör ett revisionsarbete av högre kvalitet. Det statsfinansiella perspektivet är alltid i fokus för våra revisioner. Därför är det även möjligt att utveckla den statsfinansiella effektiviteten och betona det statsfinansiella perspektivet genom att förbättra arbetet med intressenter.

kategorier