Jälkiseurantaraportti: Rahoitusvakausviraston toiminta osana pankkiunionin yhteistä kriisinratkaisumekanismia

Rahoitusvakausvirasto on täsmentänyt kriisinratkaisusuunnitelmia. Viranomaisten välistä yhteistyötä koskevia yhteistoiminta-asiakirjoja on laadittu ja ajantasaistettu. Valtiovarainministeriö on myös selvittänyt alustavasti VTV:n tarkastusvaltuuksien laajentamista.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Rahoitusvakausviraston toiminta osana pankkiunionin yhteistä kriisinratkaisumekanismia -tarkastuksesta (3/2020). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Jälkiseurannassa havaittiin, että Rahoitusvakausvirasto on täsmentänyt erilaisin ohjein kriisinratkaisusuunnitelmien puutteellisiksi havaittuja, informaatio- ja viestintäsuunnitelmia sekä purettavuuden arviointia koskevia, osa-alueita. Täsmentävien ohjeiden käyttöönotto on myös aloitettu. Tarkastuksen suositus on siten toteutunut osittain.

Rahoitusvakausvirasto ja Suomen Pankki ovat myös laatineet yhteistoiminta-asiakirjan tietojen vaihdosta ja yhteistyöstä. Myös eri viranomaisten välinen, vuodelta 2007 peräisin oleva yhteistoiminta-asiakirja on viimeinkin ajantasaistettu. Sen sijaan Rahoitusvakausviraston toimintaa koskevaa raportointia ei ole laajennettu hallituksen eduskunnalle annettavassa vuosikertomuksessa.

Tarkastuksessa suositettiin lisäksi, että valtiovarainministeriö selvittää mahdollisuutta laajentaa VTV:n tarkastusvaltuudet kattamaan Finanssivalvonnan tarkastaminen luottolaitosdirektiivin artiklan 59 (2) nojalla. Laajennus parantaisi pankkiunionin ulkoisen tarkastuksen kattavuutta Suomessa. Valtiovarainministeriö kertoo jälkiseurantaan antamassa selvityksessä, että se on alustavasti selvittänyt tarkastusvaltuuksien laajentamista. Niiden perusteella tarkastusvaltuuksien laajennus edellyttäisi muutoksia ainakin valtiontalouden tarkastusvirastosta annettuun lakiin ja mahdollisesti myös perustuslakiin.

Rahoitusvakausviraston ja valtiovarainministeriön tähän mennessä toteuttamat toimenpiteet vastaavat VTV:n tarkastuksessa havaitsemiin kehittämistarpeisiin osittain. Jälkiseurantaa ei ole tarpeen jatkaa, mutta VTV seuraa aluetta jatkossa osana normaalia toimintaympäristön seurantaa.

Kategoriat