Jälkiseurantaraportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmähankkeet

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Tekes ovat ryhtyneet toimenpiteisiin kannanottojen johdosta. Valtionvarainministeriön tulisi arvioida Valtorin tehtävät ja niitä koskevan sääntelyn kehittämistarve uudestaan. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Jälkiseurannassa selvitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeiden toteutusta ja ohjausta sekä eräiltä osin hankintoja ja valtionavustusmenettelyjä.

Jälkiseurannassa havaittiin, että tarkastusten (1/2012 Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon  IT-hankkeissa ja 217/2011 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten IT-hankkeiden toteutus) johdosta valtionapuviranomaiset joutuivat tekemään takaisinperintään liittyviä selvityksiä, joiden tuloksena takaisinperintäpäätöksiä tehtiin noin 980 000 euron arvosta 24 hankkeeseen. Osa toimista olisi voitu välttää, jos valtionavustuksen maksatusvaiheen valvonta olisi ollut riittävää.

Sosiaali- ja terveysministeriö on ryhtynyt pääosiltaan toimenpiteisiin tarkastuskertomuksissa ilmenneiden kannanottojen ja huomautusten johdosta, joskin osa toimenpiteistä oli kesken. Ministeriön on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden ja terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereitä koskeviin sääntely- ja säädösvalmisteluongelmiin sekä realististen ja riittävien valmistelutietojen tuottamiseen lainvalmistelussa. Myös Kanta-palveluiden potilaskertomusjärjestelmien määrityksiin liittyy markkinasääntelyn ongelmia.

Niin ikään kokonaisarkkitehtuurin hallinnan tarkoituksenmukaisuuteen on syytä kiinnittää huomiota. Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin valtiontukiin liittyvien tarkastusviraston kannanottojen johdosta.

Voitiin todeta, ettei Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hankintatoimi ole kaikilta osin edelleenkään järjestetty asianmukaisesti eikä siten tältä osin ole ryhdytty todennettavissa oleviin toimenpiteisiin, mitä tarkastuskertomuksissa on huomautettu hankintojen lainmukaisesta toteuttamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi arvioida THL:n OPER-yksikön ulkoistamien tehtävien hoitamisen edellytyksiä ottaen huomioon mitä perustus-lain 124 §:ssä on säädetty julkisen hallintotehtävän hoidosta ja siihen liittyvistä rajoituksista.

Innovaatiorahoituskeskus Tekes on ryhtynyt pääosiltaan toimenpiteisiin tarkastusviraston tarkastuskertomuksessa 1/2012 esitettyjen kannanottojen johdosta. Tekesin on syytä kuitenkin kiinnittää edelleen huomiota sisäisen valvonnan menettelyihin maksatusvaiheessa.

Lisäksi on tarpeellista, että työ- ja elinkeinoministeriö arvioisi missä määrin Tekes voi käyttää julkisten hallintotehtävien tai niitä avustavien tehtävien hoidossa yksityisiä toimijoita. Tekesin käyttämien ohjelmakoordinaatiopalveluiden organisointi on perustuslain 124 §:n kannalta ongelmallinen.

Valtiovarainministeriö ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin Valtorin (entinen Valtion IT-palvelukeskus) tehtäviä koskevan sääntelyn kehittämiseksi. Valtiovarainministeriön tulisi arvioida Valtorin tehtävät ja niitä koskevan sääntelyn kehittämistarpeen uudestaan.

Niin ikään huomiota voidaan kiinnittää jälkiseurannassa kerättyjen havaintojen perusteella eräisiin tässä raportissa mainittuihin kokonaisarkkitehtuurin kuvaamista ja hallintaa koskeviin tarkoituksenmukaisuuskysymyksiin.

Vaikka jälkiseurannassa on ilmennyt laajempaa tarkastustarvetta sekä edelleen jälkiseurantaa edellyttäviä toimenpiteitä, ei näiden tarkastusten jälkiseurantaa enää jatketa.

Tarkastusvirasto tulee arvioimaan tarkastustarpeet riskianalyyseissaan ja tarvittaessa käynnistää uusia tuloksellisuustarkastuksia aiheesta.

Eräiltä osin sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeiden toteutusta seurataan käynnistyneessä tarkastussuunnitelman mukaisessa tuloksellisuustarkastuksessa, joka koskee julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämistä. Lisäksi tässä jälkiseurannassa esille tulleiden havaintojen sekä tarkastuskertomuksissa olevien kannanottojen toteutumista seurataan tarvittavilta osin laillisuustarkastuksissa ja vuosittaisissa tilintarkastuksissa.

 

Kategoriat