Jälkiseurantaraportti: Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksen (TULA) päätöksentekoa tukevan toiminnan organisointi

Valtioneuvoston kanslia ja Suomen Akatemia ovat pääosin toteuttaneet VTV:n selvityksen VN TEAS- ja STN -rahoitusmuotoja koskevat kehitysehdotukset. Hankehallinnointia ja hakumenettelyjä on kevennetty ja sujuvoitettu. Hankerahoituksen hakijoiden tulee ilmoittaa yleiskustannuskertoimien laskentaperusteet, ja laskentaperusteiden oikeellisuutta seurataan kirjanpito- ja tilinpäätöstietojen perusteella. Sen sijaan ministeriöiden VN TEAS -valmisteluun kohdentamista resursseista ja tutkimusorganisaatioiden STN-rahoituksen hakemiseen käytetyistä resursseista ei kerätä tietoja.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksen (TULA) päätöksentekoa tukevan toiminnan organisointi -selvityksestä (2/2018).  Selvitys kohdistui valtioneuvoston kanslian koordinoimaan VN TEAS -rahoituksen ja Suomen Akatemian myöntämän strategisen tutkimuksen (STN) rahoituksen hallinnointiin ja toimintatapoihin. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin selvityksessä annettujen kehittämisehdotusten johdosta on ryhdytty.

Tarkastusviraston selvityksessä annetut kehittämisehdotukset liittyivät VN TEAS -hankeprosessissa hallinnollisen työn vähentämiseen ja hankeprosessin sujuvoittamiseen, STN- ja VN TEAS -rahoitusta hakevien organisaatioiden yleiskustannuskerrointen laskentaperusteisiin ja yleiskustannusten osuuden seurantaan sekä rahoitusmuotojen valmisteluun ja hankeprosessin toteutukseen käytettävien resurssien seurantaan.

VN TEAS-rahoituksen sähköinen järjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2019, ja asiointijärjestelmää kehitetään edelleen yhteensopivaksi muiden järjestelmien kanssa. Valtioneuvoston kanslia edellyttää VN TEAS -rahoituksen hakijaorganisaatioilta yleiskustannuskertoimien laskentaperusteiden ilmoittamista ja tarkistaa tarvittaessa hakijoiden kirjanpitotietoja. Syksyllä 2021 julkaistaan ensimmäinen seurantaraportti VN TEAS -hankkeiden kustannusrakenteista. VN TEAS -rahoituksen valmisteluprosessi on organisoitu ministeriöiden väliseksi vakiintuneeksi yhteistoiminnaksi. Koska toiminnan katsotaan sulautuneen osaksi ministeriöiden muita toimintoja, erillistä VN TEAS -valmisteluun ja hankeprosessiin käytettävien resurssien seurantaa ei tehdä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistama Taloushallinnon koodisto ohjaa pääsääntöisesti STN-rahoituksen hakijoiden yleiskustannusten laskentaa. Suomen Akatemia seuraa STN-rahoituksen saajien ilmoittamia yleiskustannuskertoimia ja niiden laskentaperusteiden oikeellisuutta. Suomen Akatemian ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisen tulossopimuksen mukaan STN- rahoituksen toimeenpanosta johtuvat hallintoviraston kustannukset eivät saa ylittää kolmea prosenttia rahoitusmuodon myöntövaltuudesta. Suomen Akatemia seuraa henkilöstönsä STN-rahoituksen valmisteluun ja toimeenpanoon käyttämiä työtunteja. Sen sijaan Suomen Akatemialla ei ole ilmoituksensa mukaan edellytyksiä kerätä tarkempia tietoja tutkimusorganisaatioiden STN-rahoituksen hakemiseen käytettyjä resursseja.

Kategoriat