Jälkiseurantaraportti: Yrittäjäkoulutus osana ammatillista työvoimakoulutusta

Työvoimakoulutusten hyvien käytänteiden jatkuvuus ja palvelujen yhdenmukaisuus pyritään varmistamaan työllisyyden kuntakokeiluissa sekä TE-palveluiden uudistuksessa. Työvoimakoulutusten vaikutusten arvioimisessa ja erityisesti toimintaa kuvaavien seurantamittareiden asettamisessa on vielä parantamisen varaa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Yrittäjäkoulutus osana ammatillista työvoimakoulutusta -tarkastuksesta (8/2018). VTV arvioi tarkastuksessa yrittäjäkoulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta selvittämällä koulutukseen osallistuneiden opintojen jälkeistä työmarkkinatilannetta. Lisäksi arvioitiin yrittäjäkoulutuspalvelujen hankintatavan ja opiskelijavalinnan yhtenäisyyttä eri alueilla. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Jälkiseurannan perusteella yrittäjäkoulutustoiminnassa on tapahtunut jossain määrin tarkastusviraston suositusten mukaista kehitystä. VTV suositti tarkastuksessa, että kokeilujen ja uudistusten täytäntöönpanossa tulisi edistää sitä, että työvoimakoulutuksen hyvät käytänteet säilyvät, että toiminta jatkuu keskeytyksettä ja että palvelut olisivat yhdenmukaiset. Jälkiseurannan havaintojen mukaan näihin seikkoihin on työllisyydenhoidossa myös paneuduttu.

Sen sijaan työ- ja elinkeinoministeriö ei ole saavuttanut työvoimakoulutusten vaikutusten arvioimisessa sekä erityisesti toimintaa kuvaavien seurantamittareiden asettamisessa tyydyttävää tasoa. VTV suositteli tarkastuksessa työ- ja elinkeinoministeriötä kehittämään tavoiteasetantaa ja seurantamittaristoa sekä varmistamaan, että yrittäjäkoulutuksen ja yleisesti ammatillisen työvoimakoulutuksen seurantatiedot ovat paikkansapitäviä, kattavia ja yhdenmukaisia. VTV suositteli myös arvioimaan työvoimakoulutusten vaikutuksia muista työllisyyteen vaikuttavista tekijöistä irrallaan.

Käynnissä olevat työllisyyden kuntakokeilut, tuleva työvoimapalvelujen rakenneuudistus (TE-palvelut 2024) ja kuluvalla hallituskaudella päätetyt uudet työllisyystoimet luovat sekä mahdollisuuksia että haasteita ammatillisen työvoimakoulutuksen ja hyväksi havaittujen käytänteiden jatkuvuudelle ja palvelujen yhdenmukaisuuden varmistamiselle.

Yrittäjäkoulutuksen osalta jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa. Ammatillisen työvoimakoulutuksen tilanteen kehitystä on syytä seurata uudistusten toimeenpanon yhteydessä.

Kategoriat